Regulamin

Data wejścia w życie: 10 lutego 2024 r
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2024 r

Zgoda na nasze Warunki prawne

Jesteśmy Vitzo LLC („Firma”, „my”, „nas”, „nasz”) i jesteśmy spółką zarejestrowaną w Wyoming w Stanach Zjednoczonych pod adresem 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Obsługujemy witrynę internetową viddly.net („Witryna”), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odwołują się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają linki do nich („Warunki prawne”) (łącznie zwane „Usługami”).

Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem webmaster@viddly.net.

Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), a Vitzo LLC, dotyczącą Twojego dostępu do Usług i korzystania z nich. Użytkownik zgadza się, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSISZ NATYCHMIAST ZATRZYMAĆ SIĘ Z KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Usługach, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków prawnych. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków prawnych, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków prawnych, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Będziesz podlegał zmianom w zmienionych Warunkach prawnych i zostanie uznane, że zostałeś poinformowany o nich i je zaakceptowałeś, w związku z dalszym korzystaniem z Usług po dacie opublikowania zmienionych Warunków prawnych.

Wszyscy użytkownicy nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zwykle poniżej 18 roku życia), aby móc korzystać z Usług, muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna i znajdować się pod jego bezpośrednim nadzorem. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, przed rozpoczęciem korzystania z Usług musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków prawnych.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych w celach archiwalnych.

1. NASZE USŁUGI

Informacje podawane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałoby nas na jakiekolwiek wymogi rejestracyjne w takiej jurysdykcji lub kraj. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy lokalne.

Usługi nie są dostosowane do wymogów specyficznych dla danej branży (ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), federalnej ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli Twoje interakcje podlegają takim przepisom, nie możesz korzystać z usług. Nie możesz korzystać z Usług w sposób naruszający ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, plików audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie „Treść” ), a także zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”).

Nasze Treści i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treść i Znaki są udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem „TAK JAK JEST”, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznych celów biznesowych.

Korzystanie z naszych Usług

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków prawnych, w tym poniższej sekcji „DZIAŁANIA ZABRONIONE”, udzielamy Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na:

 • uzyskać dostęp do Usług; I

 • pobrać lub wydrukować kopię dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp.


wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznych celów biznesowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane , licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób korzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, wyślij swoją prośbę na adres: webmaster@viddly.net. Jeśli kiedykolwiek udzielimy Ci pozwolenia na publikację, reprodukcję lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, musisz wskazać nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że pojawi się lub pojawi się jakakolwiek informacja o prawach autorskich lub prawach własności. jest widoczny podczas publikowania, reprodukowania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w związku z Usługami, Treścią i Znakami.

Każde naruszenie niniejszych Praw własności intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków prawnych, a Twoje prawo do korzystania z naszych Usług wygaśnie natychmiast.

Twoje zgłoszenia i wkład

Przed skorzystaniem z naszych Usług prosimy o dokładne zapoznanie się z tą sekcją oraz sekcją „DZIAŁANIA ZABRONIONE”, aby zrozumieć (a) prawa, które nam przekazujesz, oraz (b) obowiązki, które masz w związku z publikowaniem lub przesyłaniem jakichkolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia : Wysyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje na temat Usług („Zgłoszenia”), wyrażasz zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej związanych z takim Zgłoszeniem. Zgadzasz się, że będziemy właścicielem tego przesłanego materiału i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie.

Wkład : Usługi mogą zapraszać Cię do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, podczas których możesz tworzyć, przesyłać, publikować, wyświetlać, transmitować, publikować, dystrybuować lub transmitować treści i materiały przesyłane do nas lub za pośrednictwem Usług, w tym między innymi teksty, pisma, wideo, audio, zdjęcia, muzykę, grafikę, komentarze, recenzje, sugestie dotyczące ocen, dane osobowe lub inne materiały („Wkłady”). Wszelkie Publiczne Publikacje będą również traktowane jako Wkład. Rozumiesz, że Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług i ewentualnie za pośrednictwem stron internetowych stron trzecich.

Publikując Treści, udzielasz nam licencji (w tym na używanie Twojego imienia i nazwiska, znaków towarowych i logo) : Publikując jakiekolwiek Treści, udzielasz nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo i licencja na: używanie, kopiowanie, powielanie, dystrybucję, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmianę tytułu, przechowywanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, ponowne formatowanie, tłumaczenie, fragment (w całości lub w części), i wykorzystywać Twój Wkład (w tym między innymi Twój wizerunek, imię i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, w celu przygotowania dzieł pochodnych lub włączenia do innych dzieł Twojego Wkładu oraz w celu udzielania podlicencji udzielonych licencji w tej sekcji. Nasze wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, a także wszelkich dostarczonych przez Ciebie znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz obrazów osobistych i komercyjnych.

Jesteś odpowiedzialny za to, co publikujesz lub przesyłasz: Wysyłając nam Zgłoszenia i/lub publikując Wkład za pośrednictwem dowolnej części Usług lub udostępniając Wkład za pośrednictwem Usług poprzez połączenie swojego konta za pośrednictwem Usług z dowolnym kontem w sieci społecznościowej:

 • potwierdź, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi „DZIAŁANIAMI ZABRONIONYMI” i nie będziesz publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani transmitować za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów ani nie publikować żadnych Wpisów, które są nielegalne, nękające, nienawistne, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne lub znęcające się , obelżywe, dyskryminujące, grożące jakiejkolwiek osobie lub grupie, o charakterze jednoznacznie seksualnym, fałszywe, niedokładne, oszukańcze lub wprowadzające w błąd;

 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzeka się wszelkich praw osobistych do takich Przesłań i/lub Wkładów;

 • gwarantujemy, że wszelkie takie Przesłane i/lub Wkłady są oryginalne dla Ciebie lub że posiadasz niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Przesłań i/lub Wkładów oraz że masz pełne prawo do przyznania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do Twoich Przesłań i/lub Wkładów /lub Wkłady; I

 • gwarantujemy i oświadczamy, że Państwa Zgłoszenia i/lub Wkłady nie stanowią informacji poufnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Przesłane i/lub Wkłady i wyraźnie zgadzasz się zwrócić nam wszelkie straty, które możemy ponieść w wyniku naruszenia przez Ciebie (a) tej sekcji, (b) praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej lub ( c) obowiązujące prawo.

Możemy usunąć lub edytować Twoje Treści : Chociaż nie mamy obowiązku monitorowania jakichkolwiek Wkładów, będziemy mieć prawo do usuwania lub edytowania wszelkich Wkładów w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli w naszej uzasadnionej opinii uznamy takie Wkłady za szkodliwe lub naruszające niniejsze Zasady prawne Warunki. Jeśli usuniemy lub zmodyfikujemy takie Wkłady, możemy również zawiesić lub wyłączyć Twoje konto i zgłosić Cię władzom.

Naruszenie praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w Usługach lub za ich pośrednictwem naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, natychmiast zapoznaj się z sekcją „USTAWA I POLITYKA PRAW AUTORSKICH DIGITAL MILLENNIUM (DMCA)” poniżej.

3. Oświadczenia Użytkownika

Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz dbał o dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował takie informacje rejestracyjne; (3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli jesteś niepełnoletni, otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z Usług; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usług w sposób zautomatyzowany lub inny niż człowiek, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Usług w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych; oraz (7) korzystanie przez Ciebie z Usług nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Aby móc korzystać z Usług, może być wymagana rejestracja. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Twojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez Ciebie nazwy użytkownika, jeśli według własnego uznania stwierdzimy, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

5. Zakupy i płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Wiza

 • Karta MasterCard

 • American Express

 • Odkryć

 • PayPal

 • Przelewy bankowe

 • Kryptowaluta

Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Usług. Ponadto wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupu zgodnie z naszym uznaniem. Ceny możemy zmienić w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w dolarach amerykańskich.

Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie dla Twoich zakupów i wszelkich obowiązujących opłat za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Jeśli Twoje zamówienie podlega opłatom cyklicznym, wyrażasz zgodę na cykliczne obciążanie Twojej metody płatności bez konieczności wcześniejszej zgody na każdą opłatę cykliczną, aż do momentu anulowania odpowiedniego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli złożyliśmy już wniosek o płatność lub ją otrzymaliśmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą metodę płatności i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

6. Anulowanie

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Twoje anulowanie wejdzie w życie z końcem bieżącego płatnego okresu.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych Usług, napisz do nas na adres webmaster@viddly.net.

7. Oprogramowanie

Możemy dołączać oprogramowanie do użytku w związku z naszymi Usługami. Jeśli do takiego oprogramowania dołączona jest umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”), warunki umowy EULA będą regulować korzystanie z oprogramowania. Jeśli do takiego oprogramowania nie jest dołączona umowa EULA, udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, osobistej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z takiego oprogramowania wyłącznie w związku z naszymi usługami i zgodnie z niniejszymi Warunkami prawnymi. Wszelkie oprogramowanie i wszelka powiązana dokumentacja są dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Akceptujesz wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania lub działania dowolnego oprogramowania. Nie wolno reprodukować ani redystrybuować żadnego oprogramowania, chyba że jest to zgodne z Umową EULA lub niniejszymi Warunkami prawnymi.

8. Czynności zabronione

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Z Usług nie można korzystać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone. Jako użytkownik Usług zgadzasz się nie:

 • Systematycznie pobieraj dane lub inną zawartość z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.

 • Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie w przypadku prób poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.

 • Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Usług, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usług i/lub Treści w nich zawartej.

 • Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Usług.

 • Wykorzystuj wszelkie informacje uzyskane w ramach Usług w celu nękania, znęcania się lub wyrządzania krzywdy innej osobie.

 • Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia dotyczące nadużyć lub niewłaściwego postępowania.

 • Korzystać z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

 • Angażować się w nieupoważnione tworzenie ramek lub łączenie się z Usługami.

 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe wysyłanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie przez jakąkolwiek stronę z Usług lub modyfikuje, osłabia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.

 • Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, na przykład używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.

 • Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.

 • Próbuj podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.

 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) dowolne materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegowskie”, „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).

 • Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami.

 • Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić któremukolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na Twoją rzecz.

 • Próbować ominąć jakiekolwiek środki Usług mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usług lub dowolnej części Usług.

 • Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Usług, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript i inny kod.

 • O ile nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, nie należy odszyfrowywać, dekompilować, deasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Usług.

 • Z wyjątkiem przypadków, które mogą wynikać ze standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Usług, lub używać ani uruchamiać nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.

 • Skorzystaj z usług agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów, aby dokonywać zakupów w Usługach.

 • Niedopuszczalnego korzystania z Usług, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.

 • Korzystaj z Usług w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub w inny sposób korzystaj z Usług i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących przychody lub przedsięwzięciach komercyjnych.

 • Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.

9. Wkłady generowane przez użytkowników

Usługi mogą zapraszać Cię do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także mogą zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub transmitować treści i materiały do ​​nas lub w Usługach, w tym między innymi teksty, pisma, wideo, audio, zdjęcia, grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkłady”). Wpisy mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług oraz za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Państwa Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek Wkład, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonanie oraz dostęp, pobieranie i kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie oraz upoważnianie nas, Usług i innych użytkowników Usług do korzystania z Twojego Wkładu w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i te Warunki prawne.

 • Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i niniejsze Warunki prawne.

 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.

 • Twoje Wkłady nie są niechcianą lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką ani innymi formami nagabywania.

 • Twoje Treści nie są obsceniczne, sprośne, lubieżne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób niewłaściwe (według naszego uznania).

 • Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie kpią, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.

 • Twoje Wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.

 • Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasad.

 • Twoje Wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku żadnej strony trzeciej.

 • Twoje Treści nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani nie mają na celu w inny sposób ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.

 • Twoje Treści nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.

 • Twoje Wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków prawnych ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki prawne i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Usług.

10. Licencja na wkład

Publikując swój Wkład w jakiejkolwiek części Usług lub udostępniając Wkład w Usługach poprzez połączenie swojego konta w Usługach z dowolnym kontem w sieci społecznościowej, automatycznie przyznajesz oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielania, nam nieograniczone, nieograniczone, nieodwołalne, wieczyste, niewyłączne, zbywalne, wolne od tantiem, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo oraz licencję na hostowanie, używanie, kopiowanie, reprodukowanie, ujawnianie, sprzedawanie, odsprzedawanie, publikowanie, nadawanie, zmianę tytułu, archiwizować, przechowywać, buforować, publicznie wykonywać, wyświetlać publicznie, formatować, tłumaczyć, przesyłać, sporządzać fragmenty (w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym między innymi Twój wizerunek i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym, lub w inny sposób, a także do przygotowywania dzieł pochodnych lub włączania takich Wkładów do innych dzieł oraz udzielania i autoryzowania sublicencji na powyższe. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, a także wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz dostarczone przez Ciebie obrazy osobiste i komercyjne. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa osobiste nie zostały w inny sposób zapewnione w Twoich Wkładach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej i innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia zawarte w Twoim Wkładzie dostarczonym przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój Wkład w Usługi i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoim Wkładem.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, (1) do edytowania, redagowania lub zmiany w inny sposób wszelkich Wkładów; (2) zmiany kategorii wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich lokalizacjach w Usługach; oraz (3) wstępne sprawdzanie lub usuwanie wszelkich Wkładów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich Wkładów.

11. Wytyczne dotyczące recenzji

Możemy udostępnić Ci obszary w Usługach, w których możesz zostawiać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć doświadczenie z pierwszej ręki z osobą/podmiotem, który jest recenzowany; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów, obraźliwego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) jeśli zamieszczasz negatywne recenzje, nie powinieneś być powiązany z konkurencją; (6) nie należy wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktoś uważa recenzje za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie odzwierciedlają nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek recenzję ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiejkolwiek recenzji. Publikując recenzję, niniejszym udzielasz nam wieczystego, niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych, w pełni opłaconego, zbywalnego i podlegającego sublicencji prawa oraz licencji na reprodukcję, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie w jakikolwiek sposób, wyświetlanie, wykonywanie i /lub rozpowszechniaj całą treść związaną z recenzją.

12. Licencja na aplikację mobilną/stacjonarną

Użyj licencji

Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do zainstalowania i korzystania z Aplikacji na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych będących Twoją własnością lub przez Ciebie kontrolowanych, a także do dostępu i korzystania z Aplikacji na takich urządzeń ściśle zgodnie z warunkami licencji aplikacji mobilnej zawartymi w niniejszych Warunkach prawnych. Użytkownikowi nie wolno: (1) z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, deasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego ani odszyfrowywać Aplikacji; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, udoskonaleń, udoskonaleń, tłumaczeń lub prac pochodnych z Aplikacji; (3) naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad lub regulacji w związku z dostępem do Aplikacji lub korzystaniem z niej; (4) usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkich informacji o prawach własności (w tym wszelkich informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) opublikowanych przez nas lub licencjodawców Aplikacji; (5) używać Aplikacji do jakichkolwiek celów generujących dochód, przedsięwzięć komercyjnych lub innych celów, do których nie jest ona zaprojektowana ani przeznaczona; (6) udostępniania Aplikacji za pośrednictwem sieci lub innego środowiska umożliwiającego dostęp lub korzystanie z niej wielu urządzeniom lub użytkownikom jednocześnie; (7) używać Aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio jest konkurencyjne w stosunku do Aplikacji lub w jakikolwiek sposób ją zastępuje; (8) używać Aplikacji do wysyłania automatycznych zapytań do dowolnej witryny internetowej lub do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej przy projektowaniu, opracowywaniu, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z Aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

Poniższe warunki mają zastosowanie, gdy korzystasz z Aplikacji uzyskanej ze sklepu Apple Store lub Google Play (każdy z nich jest „Dystrybutorem aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Usług: (1) licencja udzielona Tobie na naszą Aplikację jest ograniczona do licencji niezbywalnej korzystania z aplikacji na urządzeniu wyposażonym w system operacyjny Apple iOS lub Android, odpowiednio, i zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w regulaminie odpowiedniego Dystrybutora Aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji, jak określono w warunkach niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartej w niniejszych Warunkach prawnych lub w inny sposób wymagany na mocy obowiązującego prawa, a Ty przyjmujesz do wiadomości, że każdy Dystrybutor Aplikacji nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji; (3) w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Aplikacji z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić odpowiedniego Dystrybutora Aplikacji, a Dystrybutor Aplikacji, zgodnie ze swoimi warunkami i zasadami, może zwrócić zapłaconą cenę zakupu, jeśli taka istnieje za Aplikację i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji; (4) oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu USA lub który został uznany przez rząd USA za kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej rządowej liście stron objętych zakazami lub ograniczeniami, sporządzonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych; (5) podczas korzystania z Aplikacji musisz przestrzegać obowiązujących warunków umów stron trzecich, np. jeśli posiadasz aplikację VoIP, podczas korzystania z Aplikacji nie możesz naruszać ich umowy o świadczenie bezprzewodowej transmisji danych; oraz (6) przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Dystrybutorzy Aplikacji są zewnętrznymi beneficjentami warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych Warunkach prawnych oraz że każdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznane, że zaakceptował prawo) do egzekwowania warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych Warunkach prawnych wobec Ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

13. Media społecznościowe

W ramach funkcjonalności Usług możesz połączyć swoje konto z kontami internetowymi, które posiadasz u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto zwane jest „Kontem Zewnętrznej Strony”) poprzez: (1) podanie swojego Konta Zewnętrznego dane logowania za pośrednictwem Usług; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Twojego Konta Strony Trzeciej, zgodnie z obowiązującymi warunkami regulującymi korzystanie przez Ciebie z każdego Konta Strony Trzeciej. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo ujawnić nam dane logowania do swojego konta strony trzeciej i/lub udzielić nam dostępu do swojego konta strony trzeciej, bez naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków regulujących korzystanie z odpowiednich Konto Osoby Trzeciej i bez zobowiązywania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub narażania nas na jakiekolwiek ograniczenia użytkowania nałożone przez zewnętrznego usługodawcę Konta Osoby Trzeciej. Przyznając nam dostęp do jakichkolwiek Kont stron trzecich, rozumiesz, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (jeśli ma to zastosowanie) wszelkie treści, które dostarczyłeś i przechowywać na Twoim koncie strony trzeciej („sieć społecznościowa Treści”), aby były one dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem za pośrednictwem Twojego konta, w tym między innymi wszelkie listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać z Twojego Konta Zewnętrznego dodatkowe informacje w zakresie, w jakim zostaniesz powiadomiony o połączeniu Twoje konto z Kontem Strony Trzeciej. W zależności od wybranych przez Ciebie Kont stron trzecich i z zastrzeżeniem ustawień prywatności określonych na takich Kontach stron trzecich, dane osobowe, które zamieszczasz na swoich Kontach stron trzecich, mogą być dostępne na Twoim koncie w Usługach i za jego pośrednictwem. Należy pamiętać, że jeśli Konto Strony Trzeciej lub powiązana usługa staną się niedostępne lub nasz dostęp do takiego Konta Strony Trzeciej zostanie zamknięty przez zewnętrznego usługodawcę, wówczas Treści sieci społecznościowej mogą nie być już dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem. Będziesz mieć możliwość wyłączenia w dowolnym momencie połączenia pomiędzy swoim kontem w Usługach a Twoimi Kontami Osób Trzecich. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TWOJE RELACJE Z DOSTAWCAMI USŁUG STRON TRZECICH POWIĄZANE Z TWOIMI KONTAMI OSÓB TRZECICH REGULUJĄ WYŁĄCZNIE TWOJE UMOWY Z TAKIMI USŁUGODAWCAMI ZEWNĘTRZNYMI. Nie podejmujemy żadnych wysiłków, aby sprawdzać Treści sieci społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, zgodności z prawem lub nienaruszania praw, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść sieci społecznościowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp do Twojej książki adresowej e-mail powiązanej z Kontem Strony Trzeciej oraz listy kontaktów przechowywanej na Twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu zidentyfikowania i poinformowania Cię o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z Usług . Możesz dezaktywować połączenie pomiędzy Usługami a Twoim kontem strony trzeciej, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych lub poprzez ustawienia konta (jeśli dotyczy). Podejmiemy próbę usunięcia wszelkich informacji przechowywanych na naszych serwerach, które uzyskano za pośrednictwem takiego Konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostaną powiązane z Twoim kontem.

14. Strony internetowe i treści stron trzecich

Usługi mogą zawierać (lub mogą być przesyłane za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji) łącza do innych witryn internetowych („Witryny internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje , aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do stron trzecich lub pochodzące od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Takie Strony internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług, ani za jakiekolwiek opublikowane Treści osób trzecich. dostępne za pośrednictwem Usług lub instalowane w Usługach, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady zawarte w Witrynach internetowych stron trzecich lub Treściach stron trzecich. Włączenie, udostępnienie linków lub zezwolenie na użycie lub instalację jakichkolwiek witryn internetowych stron trzecich lub treści stron trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub skorzystać lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, obowiązującymi w każdej witrynie internetowej, do której przechodzisz z Usług, lub dotyczącymi aplikacji, których używasz lub instalujesz z Usług. Wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na stronach internetowych stron trzecich i będziesz chronić nas przed jakąkolwiek szkodą spowodowaną zakupem takich produktów lub usług. Ponadto zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez Ciebie lub szkody wyrządzone Tobie w związku lub w jakikolwiek sposób wynikające z Treści stron trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu ze stronami internetowymi stron trzecich.

15. Reklamodawcy

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Usług, takich jak reklamy na pasku bocznym lub reklamy banerowe. Po prostu zapewniamy przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

16. Zarządzanie usługami

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiać, ograniczać dostęp, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) którykolwiek z Twoich Wkładów lub dowolnej jego części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomimy lub odpowiedzialności usuniemy z Usług lub w inny sposób wyłączymy wszystkie pliki i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

17. Polityka prywatności

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że Usługi są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług z dowolnego innego regionu świata, którego przepisy lub inne wymagania regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych różnią się od przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, wówczas w wyniku dalszego korzystania z Usług przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyraźnie wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie Twoich danych w Stanach Zjednoczonych.

18. Informacje i zasady dotyczące ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Powiadomienia

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w Usługach lub za ich pośrednictwem naruszają prawa autorskie, które posiadasz lub które kontrolujesz, prosimy o natychmiastowe powiadomienie naszego Wyznaczonego agenta ds. praw autorskich, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej („Powiadomienie”). Kopia Twojego Powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która opublikowała lub przechowała materiał objęty Powiadomieniem. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem federalnym możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli złożysz istotne fałszywe informacje w Powiadomieniu. Dlatego też, jeśli nie masz pewności, czy materiały znajdujące się w Usługach lub do których prowadzą linki, naruszają Twoje prawa autorskie, powinieneś najpierw rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem.

Wszystkie Powiadomienia powinny spełniać wymogi ustawy DMCA 17 USC § 512(c)(3) i zawierać następujące informacje: (1) Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo naruszony; (2) oznaczenie dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeżeli Powiadomieniem objętych jest wiele dzieł chronionych prawem autorskim w Usługach, reprezentatywna lista takich utworów w Usługach; (3) identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego należy uniemożliwić dostęp, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału; (4) informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się ze stroną składającą reklamację, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą reklamację; (5) oświadczenie, że strona składająca skargę w dobrej wierze uważa, że ​​wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub zgodnie z przepisami prawa; oraz (6) oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą oraz pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że składający skargę jest umocowany do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które ma zostać naruszone.

Roszczenie wzajemne

Jeśli uważasz, że Twoje własne materiały chronione prawem autorskim zostały usunięte z Usług w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz przesłać pisemne roszczenie wzajemne do [nas/naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich], korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej („roszczenie wzajemne” ). Aby roszczenie wzajemne było skuteczne na mocy ustawy DMCA, roszczenie wzajemne musi zawierać zasadniczo następujące elementy: (1) identyfikację materiału, który został usunięty lub wyłączony, oraz lokalizację, w której materiał pojawił się przed jego usunięciem lub wyłączeniem; (2) oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego, w którym znajduje się Twój adres, lub jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym się znajdujemy; (3) oświadczenie, że przyjmiesz doręczenie procesu od strony, która złożyła Zawiadomienie, lub agenta tej strony; (4) Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu; (5) oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że w dobrej wierze wierzysz, że dany materiał został usunięty lub unieruchomiony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub unieruchomiony; oraz (6) Twój podpis fizyczny lub elektroniczny.

Jeśli wyślesz nam ważne, pisemne roszczenie wzajemne spełniające wymagania opisane powyżej, przywrócimy usunięty lub wyłączony materiał, chyba że najpierw otrzymamy powiadomienie od strony składającej Powiadomienie informujące nas, że strona ta wniosła powództwo sądowe, aby powstrzymać Cię od angażowanie się w działalność naruszającą prawa związane z danym materiałem. Pamiętaj, że jeśli oświadczysz niezgodnie z prawdą, że wyłączone lub usunięte treści zostały usunięte przez pomyłkę lub błędną identyfikację, możesz ponieść odpowiedzialność za szkody, w tym koszty i honoraria adwokackie. Złożenie fałszywego roszczenia wzajemnego stanowi krzywoprzysięstwo.

Wyznaczony agent ds. praw autorskich

Vitzo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Do wiadomości: Agent ds. praw autorskich
Aleja Kapitolu 1603
Apartament 413A nr 3131
Cheyenne, WY 82001
Stany Zjednoczone
webmaster@viddly.net

19. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Usług. BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BEZ POWIADOMIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z nich (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE, Z DOWOLNEGO POWODU ŻADNEGO POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO NARUSZANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMOW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZENIA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W USŁUGACH LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAPISAŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się ani tworzyć nowego konta pod swoim imieniem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

20. Modyfikacje i przerwy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na temat naszych Usług. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy doświadczyć problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami, bądź też zaistnieć konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych z Usługami, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane Twoją niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich w czasie przestoju lub zaprzestania świadczenia Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

21. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki prawne oraz sposób korzystania przez Ciebie z Usług podlegają prawu stanu Wyoming i zgodnie z nim interpretowane, mającym zastosowanie do umów zawieranych i wykonywanych w całości na terenie stanu Wyoming, bez względu na zasady kolizyjne prawa.

22. Rozstrzyganie sporów

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozstrzyganie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami prawnymi (każdy „Spór”, a łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie, „Stroną” i zbiorowo, „Strony”), Strony postanawiają podjąć pierwszą próbę nieformalnego negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną Stronę.

Wiążący arbitraż

Jeżeli Stronom nie uda się rozwiązać Sporu w drodze nieformalnych negocjacji, Spór (z wyjątkiem Sporów wyraźnie wyłączonych poniżej) zostanie ostatecznie i wyłącznie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu. ROZUMIESZ, ŻE BEZ TEGO POSTANOWIENIA MIAŁBYŚ PRAWO DO POZWANIA SĄDU I SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYSIĘGŁYCH. Arbitraż zostanie rozpoczęty i prowadzony zgodnie z Regulaminem arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) oraz, w stosownych przypadkach, Dodatkowymi Procedurami AAA dotyczącymi sporów konsumenckich („Zasady konsumenckie AAA”), które są dostępne pod adresem Strona internetowa AAA www.adr.org. Twoje opłaty arbitrażowe i część wynagrodzenia arbitra będą regulowane przez Zasady konsumenckie AAA i, w stosownych przypadkach, ograniczone przez Zasady konsumenckie AAA. Jeżeli arbiter uzna, że ​​takie koszty są nadmierne, pokryjemy wszystkie opłaty i wydatki arbitrażowe. Arbitraż może być prowadzony osobiście, poprzez złożenie dokumentów, telefonicznie lub przez Internet. Arbiter podejmie decyzję na piśmie, ale nie musi przedstawiać uzasadnienia, chyba że którakolwiek ze Stron o to poprosi. Arbiter musi przestrzegać obowiązującego prawa, a każde orzeczenie może zostać zakwestionowane, jeśli arbiter tego nie zrobi. O ile obowiązujące zasady AAA lub obowiązujące prawo nie stanowią inaczej, arbitraż odbędzie się w Wyoming. O ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, Strony mogą wystąpić do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania do czasu arbitrażu lub potwierdzenia, zmodyfikowania, uchylenia lub wydania wyroku w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu spór toczy się w sądzie, a nie w arbitrażu, spór zostanie rozpoczęty lub będzie ścigany przed sądami stanowymi i federalnymi zlokalizowanymi w Cheyenne w stanie Wyoming, a Strony niniejszym wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich środków obrony wynikających z braku osobistej jurysdykcji, oraz forum non conveniens w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji takich sądów stanowych i federalnych. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i ustawy o jednolitej ustawie o transakcjach informatycznych (UCITA) są wyłączone z niniejszych Warunków prawnych. W żadnym przypadku Spór wniesiony przez którąkolwiek ze Stron w jakikolwiek sposób związany z Usługami nie rozpocznie się później niż jeden (1) rok od powstania przyczyny powództwa. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a spór taki zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w ramach sądów wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

Ograniczenia

Strony postanawiają, że wszelki arbitraż będzie ograniczony do Sporu pomiędzy Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żadnego arbitrażu nie można łączyć z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub stosowania procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wszczynania sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony postanawiają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia dotyczące nakazu sądowego. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a spór taki zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w ramach sądów wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

23. Korekty

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

24. Zastrzeżenie

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I ICH KORZYSTANIEM, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA OBRAŻEŃ LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NIEGO, (3) WSZELKIEGO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB WYKORZYSTANIA NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ /LUB PRZECHOWYWANE W NIM INFORMACJE FINANSOWE, (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWA LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO USŁUG LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERIE LUB INNEJ REKLAMIE I NIE BĘDZIEMY BĄDŹ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka przekazu lub w dowolnym środowisku, należy kierować się własnym osądem i zachować ostrożność, tam gdzie jest to właściwe.

25. Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSÓBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYM CZASIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY POZWANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO 50,00 USD. NIEKTÓRE PRAWA STANÓW USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWO MA ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE, A MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

26. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi prawnikami „opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku lub w wyniku: (1) Twojego Wkładu; (2) korzystanie z Usług; (3) naruszenie niniejszych Warunków prawnych; (4) jakiekolwiek naruszenie Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (5) naruszenie przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec innego użytkownika Usług, z którym nawiązałeś połączenie za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na Twój koszt wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w związku z którą musisz nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach objętych niniejszym zabezpieczeniem, gdy tylko się o nich dowiemy.

27. Dane użytkownika

Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług, a także dane związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podejmowanych podczas korzystania z Usług. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

28. Komunikacja elektroniczna, transakcje i podpisy

Odwiedzanie Usług, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

29. Użytkownicy i mieszkańcy Kalifornii

Jeśli jakakolwiek skarga złożona przez nas nie zostanie w zadowalający sposób rozwiązana, możesz skontaktować się z Jednostką Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

30. Różne

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść część lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków prawnych i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług nie powstaje pomiędzy Tobą a nami żadna spółka joint venture, spółka, zatrudnienie ani relacja agencyjna. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam z uwagi na ich sporządzenie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków prawnych i brak podpisu stron niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków prawnych.

31. Skontaktuj się z nami

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem webmaster@viddly.net lub listowny na adres:

Vitzo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Kapitolu 1603
Apartament 413A nr 3131
Cheyenne, WY 82001
Stany Zjednoczone

Viddly służy do pobierania filmów wolnych od praw autorskich lub do celów dozwolonego użytku.
Nie tolerujemy pobierania materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że (a) jesteś właścicielem treści, (b) uzyskałeś zgodę od właściciela treści lub (c) planujesz używać materiałów wyłącznie do dozwolonego użytku.

Prawny

Pomoc

© Viddly 2024 -

Wykonane z ☕ firmy Vitzo