Umowa EULA

Data wejścia w życie: 10 lutego 2019 r
Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2024 r


Licencja na Viddly jest udzielona Tobie (Użytkownikowi Końcowemu) przez firmę Vitzo LLC, z siedzibą i zarejestrowaną pod adresem 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, Wyoming 82001, Stany Zjednoczone („Licencjodawca”), do użytku wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej .
Pobierając Licencjonowaną aplikację z viddly.net i wszelkie jej aktualizacje (zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej), oświadczasz, że zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy licencyjnej oraz że akceptujesz niniejszą Umowę licencyjną . zwane w niniejszej Umowie licencyjnej „Usługami”.
Strony niniejszej Umowy licencyjnej potwierdzają, że Usługi nie są stroną niniejszej Umowy licencyjnej i nie są związane żadnymi postanowieniami ani zobowiązaniami dotyczącymi Licencjonowanej aplikacji, takimi jak gwarancja, odpowiedzialność, konserwacja i wsparcie. Za Licencjonowaną Aplikację i jej zawartość odpowiada wyłącznie firma Vitzo LLC, a nie Usługi.
Niniejsza Umowa licencyjna może nie przewidywać zasad użytkowania Licencjonowanej aplikacji, które są sprzeczne z najnowszą wersją („Zasady użytkowania”). Vitzo LLC potwierdza, że ​​miała możliwość zapoznania się z Zasadami użytkowania i niniejsza Umowa licencyjna nie jest z nimi sprzeczna.
Aplikacja Viddly zakupiona lub pobrana za pośrednictwem Usług jest licencjonowana dla Użytkownika do użytku wyłącznie na warunkach niniejszej Umowy licencyjnej. Licencjodawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi.

1. Aplikacja

Viddly („Licencjonowana aplikacja”) to oprogramowanie stworzone w celu umożliwienia użytkownikom pobierania, konwertowania i zarządzania multimediami na swoich urządzeniach. — i dostosowane do urządzeń mobilnych („Urządzenia”). Służy do pobierania treści audiowizualnych z Internetu.
Licencjonowana aplikacja nie jest dostosowana do zgodności z przepisami branżowymi (ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), federalną ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli Twoje interakcje podlegałyby takim przepisom, możesz nie używać tej Licencjonowanej aplikacji. Nie możesz używać Licencjonowanej aplikacji w sposób naruszający ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. Zakres Licencji

 1. Otrzymujesz niezbywalną, niewyłączną, niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na instalację i używanie Licencjonowanej aplikacji na wszelkich Urządzeniach, które Ty (Użytkownik końcowy) posiadasz lub które kontrolujesz i zgodnie z Zasadami użytkowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Licencjonowana aplikacja Dostęp do aplikacji i korzystanie z niej mogą być dostępne za pośrednictwem innych kont powiązanych z Tobą (Użytkownikiem końcowym, Kupującym) w ramach usługi Family Sharing lub zakupów zbiorczych.

 2. Niniejsza licencja dotyczy również wszelkich aktualizacji Licencjonowanej aplikacji dostarczonych przez Licencjodawcę, które zastępują, naprawiają i/lub uzupełniają pierwszą Licencjonowaną aplikację, chyba że na taką aktualizację zostanie udzielona osobna licencja, w którym to przypadku obowiązywać będą warunki tej nowej licencji.

 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać ani udostępniać Licencjonowanej aplikacji osobom trzecim (chyba że w zakresie dozwolonym przez Zasady użytkowania i za uprzednią pisemną zgodą Vitzo LLC), sprzedawać, wynajmować, pożyczać, dzierżawić ani w inny sposób redystrybuować Licencjonowaną aplikację.

 4. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, tłumaczyć, dezasemblować, integrować, dekompilować, usuwać, modyfikować, łączyć, tworzyć dzieł pochodnych lub aktualizacji, adaptować ani podejmować prób uzyskania kodu źródłowego Licencjonowanej aplikacji lub jakiejkolwiek jej części (z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody).

 5. Nie wolno kopiować (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej licencji i Zasad użytkowania) ani zmieniać Licencjonowanej aplikacji lub jej części. Możesz tworzyć i przechowywać kopie wyłącznie na urządzeniach, które posiadasz lub które kontrolujesz w celu przechowywania kopii zapasowych zgodnie z warunkami niniejszej licencji, Zasadami użytkowania oraz wszelkimi innymi warunkami mającymi zastosowanie do używanego urządzenia lub oprogramowania. Nie możesz usuwać żadnych powiadomień o własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne nieupoważnione osoby trzecie nie mogą w żadnym momencie uzyskać dostępu do tych kopii. Jeśli sprzedasz swoje Urządzenia stronie trzeciej, musisz przedtem usunąć Licencjonowaną Aplikację z Urządzeń.

 6. Naruszenie obowiązków, o których mowa powyżej, a także usiłowanie takiego naruszenia mogą skutkować ściganiem i odszkodowaniem.

 7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia licencji.

 8. Żadne z postanowień niniejszej licencji nie powinno być interpretowane jako ograniczające warunki stron trzecich. Korzystając z Licencjonowanej aplikacji, musisz upewnić się, że przestrzegasz odpowiednich warunków stron trzecich.

3. Wymagania techniczne

 1. Licencjodawca stara się na bieżąco aktualizować Licencjonowaną Aplikację, tak aby była zgodna ze zmodyfikowanymi/nowymi wersjami oprogramowania sprzętowego i nowym sprzętem. Nie masz prawa do ubiegania się o taką aktualizację.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie i ustalenie, że urządzenie użytkownika końcowego aplikacji, na którym zamierza korzystać z Licencjonowanej aplikacji, spełnia specyfikacje techniczne wymienione powyżej.

 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne.

4. Instalacja

Należy pamiętać, że Viddly instaluje się w folderze przechowywania danych aplikacji lokalnej w systemie. Zdecydowaliśmy się tak zrobić, aby użytkownicy Viddly nie mieli problemów związanych z uprawnieniami lub innymi przypadkowymi błędami, które mogą się pojawić, a także zapewniliśmy, że wszystkie zależności oprogramowania można pobrać i uruchomić bez wyskakujących okienek UAC. Dzięki temu Viddly zawsze jest na bieżąco i otrzymuje krytyczne aktualizacje bez dodatkowych uprawnień. Umożliwia także uruchomienie Viddly na poziomie użytkownika, a nie komputera, co jest korzystne, jeśli pracujesz w środowisku wielu użytkowników. Viddly to aplikacja dostosowana do potrzeb użytkownika.

Chociaż nie jest to standardowe zachowanie, jest stosowane przez wiele firm, które chcą zaoferować maksymalną elastyczność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Przykładami są Google Chrome, Firefox, Slack, Discord itp. Nawet Microsoft robi to samodzielnie w Visual Studio Code i podczas instalowania aplikacji za pośrednictwem Sklepu Windows.

5. Konserwacja i wsparcie

 1. Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia dla tej Licencjonowanej aplikacji. Z Licencjodawcą można się skontaktować pod adresem e-mail podanym w Przeglądzie tej Licencjonowanej aplikacji.

 2. Vitzo LLC i Użytkownik końcowy przyjmują do wiadomości, że Usługi nie mają żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Licencjonowanej aplikacji.

6. Wykorzystanie Danych

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca będzie mógł uzyskać dostęp do pobranej przez Licencjodawcę zawartości Licencjonowanej aplikacji i Twoich danych osobowych oraz dostosowywać je, a także że korzystanie przez Licencjodawcę z takich materiałów i informacji podlega umowom prawnym zawartym przez Licencjodawcę oraz polityce prywatności Licencjodawcy.

Przyjmujesz do wiadomości, że Licencjodawca może okresowo gromadzić i wykorzystywać dane techniczne oraz powiązane informacje o Twoim urządzeniu, systemie i oprogramowaniu aplikacyjnym oraz urządzeniach peryferyjnych, oferować pomoc techniczną dotyczącą produktów, ułatwiać aktualizacje oprogramowania oraz w celu świadczenia Tobie innych usług (jeśli istnieją) związanych z Licencjonowaną Aplikacją. Licencjodawca może również wykorzystywać te informacje w celu udoskonalania swoich produktów lub świadczenia usług lub technologii, o ile są one w formie, która nie umożliwia osobistej identyfikacji użytkownika.

7. Wkłady użytkowników

Licencjonowana aplikacja może zapraszać użytkownika do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także może zapewniać użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub transmitować treści i materiały do ​​nas lub w Licencjonowanej aplikacji, w tym między innymi tekst, pisma, wideo, audio, zdjęcia, grafikę, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie zwane „Wkładem”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Licencjonowanej aplikacji oraz za pośrednictwem witryn internetowych lub aplikacji stron trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Państwa Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek Wkład, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonanie oraz dostęp, pobieranie i kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie oraz upoważnianie nas, Licencjonowanej aplikacji i innych użytkowników Licencjonowanej aplikacji do korzystania z Twojego Wkładu w jakikolwiek sposób rozważany przez Licencjonowanego Aplikacja i niniejsza Umowa licencyjna.

 3. Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny lub każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez Licencjonowana aplikacja i niniejsza Umowa licencyjna.

 4. Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.

 5. Twoje Wkłady nie są niechcianą lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką ani innymi formami nagabywania.

 6. Twoje Treści nie są obsceniczne, sprośne, lubieżne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób niewłaściwe (według naszego uznania).

 7. Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie kpią, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.

 8. Twoje Wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.

 9. Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasad.

 10. Twoje Wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku żadnej strony trzeciej.

 11. Twoje Treści nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani nie mają na celu w inny sposób ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.

 12. Twoje Treści nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.

 13. Twoje Wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek użycie Licencjonowanej aplikacji z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszej Umowy licencyjnej i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Licencjonowanej aplikacji.

8. Licencja na wkład

Publikując swój Wkład w jakiejkolwiek części Licencjonowanej aplikacji lub udostępniając Wkład Licencjonowanej aplikacji poprzez połączenie swojego konta w Licencjonowanej aplikacji z dowolnym kontem w sieci społecznościowej, automatycznie przyznajesz oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udziela nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, bezpłatnego, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa oraz licencji na hostowanie, używanie kopii, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie zmieniać tytuł, archiwizować, przechowywać, buforować, wyświetlać publicznie, formatować, tłumaczyć, przesyłać, sporządzać fragmenty (w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym między innymi obraz i głos użytkownika) w dowolnym celu, reklamie komercyjnej lub w inny sposób oraz do przygotowywania dzieł pochodnych lub włączania do innych dzieł, takich jak Wkłady, a także udzielania i autoryzowania sublicencji na powyższe. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, a także wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz dostarczone przez Ciebie obrazy osobiste i komercyjne. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa osobiste nie zostały w inny sposób zapewnione w Twoich Wkładach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej i innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia zawarte w Twoim Wkładzie dostarczonym przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Licencjonowanej aplikacji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój Wkład w Licencjonowaną Aplikację i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoim Wkładem.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, (1) do edytowania, redagowania lub zmiany w inny sposób wszelkich Wkładów; (2) zmiany kategorii wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich lokalizacjach w Licencjonowanej aplikacji; oraz (3) wstępne sprawdzanie lub usuwanie wszelkich Wkładów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich Wkładów.

9. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Licencjodawcy w przypadku naruszenia obowiązków i czynu niedozwolonego ogranicza się do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków kardynalnych) Licencjodawca ponosi odpowiedzialność także w przypadku lekkiego zaniedbania. W każdym przypadku odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla umowy szkód. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy obrażeń ciała, życia lub zdrowia.

 2. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zgodnie z punktem 2 niniejszej Umowy licencyjnej. Aby uniknąć utraty danych, Użytkownik ma obowiązek korzystać z funkcji tworzenia kopii zapasowych Licencjonowanej aplikacji w zakresie dozwolonym przez obowiązujące warunki użytkowania stron trzecich. Użytkownik ma świadomość, że w przypadku zmian lub manipulacji Licencjonowanej aplikacji nie będzie miał dostępu do Licencjonowanej aplikacji.

10. Gwarancja

 1. Licencjodawca gwarantuje, że w momencie pobrania Licencjonowana Aplikacja jest wolna od oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Licencjodawca gwarantuje, że Licencjonowana Aplikacja działa zgodnie z opisem w dokumentacji użytkownika.

 2. Nie udziela się żadnej gwarancji na Licencjonowaną aplikację, która nie jest wykonywalna na urządzeniu, która została nieautoryzowana, zmodyfikowana, obsługiwana w sposób niewłaściwy lub zawiniony, połączona lub zainstalowana na nieodpowiednim sprzęcie lub oprogramowaniu, używana z nieodpowiednimi akcesoriami, niezależnie od tego, czy dokonałeś tego samodzielnie, czy przez osoby trzecie, lub jeśli istnieją jakiekolwiek inne przyczyny spoza sfery wpływów Vitzo LLC, które wpływają na wykonalność Licencjonowanej aplikacji.

 3. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić Licencjonowaną aplikację natychmiast po jej zainstalowaniu i niezwłocznie powiadomić firmę Vitzo LLC o wykrytych problemach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w Informacjach kontaktowych. Zgłoszenie wady zostanie wzięte pod uwagę i dokładniej zbadane, jeśli zostanie przesłane pocztą elektroniczną w ciągu siedmiu (7) dni od jego wykrycia.

 4. Jeśli potwierdzimy, że Licencjonowana aplikacja jest wadliwa, Vitzo LLC zastrzega sobie możliwość naprawienia sytuacji poprzez usunięcie wady lub dostawę zastępczą.

 5. W przypadku niezgodności Licencjonowanej aplikacji z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić Operatora Sklepu z usługami, a cena zakupu Licencjonowanej aplikacji zostanie Ci zwrócona. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Operator Sklepu nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Licencjonowanej Aplikacji oraz wszelkich innych strat, roszczeń, odszkodowań, odpowiedzialności, wydatków i kosztów wynikających z zaniedbania przestrzegania jakichkolwiek Gwarancja.

 6. Jeżeli użytkownikiem jest przedsiębiorca, wszelkie roszczenia z tytułu wad przedawniają się z upływem ustawowego terminu przedawnienia wynoszącego dwanaście (12) miesięcy od dnia udostępnienia użytkownikowi Licencjonowanej Aplikacji. Do użytkowników będących konsumentami mają zastosowanie ustawowe terminy przedawnienia określone przez prawo.

11. Roszczenia dotyczące produktu

Vitzo LLC i Użytkownik końcowy przyjmują do wiadomości, że Vitzo LLC, a nie Usługi, jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich roszczeń Użytkownika końcowego lub jakiejkolwiek strony trzeciej związanych z Licencjonowaną aplikacją lub posiadaniem i/lub używaniem Licencjonowanej aplikacji przez Użytkownika końcowego Zastosowanie, w tym między innymi:

 1. roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt;

 2. wszelkie roszczenia, że ​​Licencjonowana aplikacja nie spełnia jakichkolwiek mających zastosowanie wymagań prawnych lub regulacyjnych; I

 3. roszczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych przepisów.

12. Zgodność z prawem

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu USA lub uznanym przez rząd USA za kraj „wspierający terroryzm”; oraz że nie figurujesz na żadnej rządowej liście stron objętych zakazami lub ograniczeniami, sporządzonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.

13. Informacje kontaktowe

W przypadku ogólnych zapytań, skarg, pytań lub roszczeń dotyczących Licencjonowanej aplikacji należy kontaktować się z:

Vitzo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Kapitolu 1603
Apartament 413A nr 3131
Cheyenne, WY 82001
Stany Zjednoczone
webmaster@viddly.net

14. Zakończenie

Licencja obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez Vitzo LLC lub przez Ciebie. Twoje prawa wynikające z tej licencji wygasną automatycznie i bez powiadomienia ze strony Vitzo LLC, jeśli nie będziesz przestrzegać jakichkolwiek warunków tej licencji. Po wygaśnięciu Licencji Użytkownik zaprzestanie korzystania z Licencjonowanej aplikacji i zniszczy wszystkie kopie Licencjonowanej aplikacji, pełne lub częściowe.

15. Warunki umów ze stronami trzecimi i beneficjent

Vitzo LLC oświadcza i gwarantuje, że Vitzo LLC będzie przestrzegać odpowiednich warunków umowy strony trzeciej podczas korzystania z Licencjonowanej aplikacji.

 • Viddly korzysta z FFMPEG, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu podstawowe funkcje. FFMPEG jest objęty licencją LGPLv.2.1. Vitzo LLC nie jest właścicielem FFmpeg ani żadnych powiązanych praw autorskich do FFmpeg. Z właścicielami FFmpeg można się skontaktować na stronie internetowej FFMPEG .

 • Viddly umożliwia usunięcie reklam z aplikacji w zamian za niewielką ilość niewykorzystanej mocy obliczeniowej, pamięci i przepustowości zarządzanej przez naszego partnera w zakresie oprogramowania, firmę Massive.

  • Możesz monitorować i kontrolować wykorzystanie zasobów w dowolnym momencie, wybierając opcję Użycie zasobów z menu aplikacji. Twoje bezczynne zasoby obliczeniowe, takie jak procesor, procesor graficzny i przepustowość sieci, są wykorzystywane do przeprowadzania badań analityki biznesowej, przeprowadzania symulacji naukowych i wykonywania innych rozproszonych zadań, które może zwiększyć zużycie energii elektrycznej lub skrócić żywotność baterii (więcej informacji na temat potencjalnych zagrożeń i ich łagodzenia można znaleźć w często zadawanych pytaniach firmy Massive ).

  • Viddly nie powinien być instalowany po cichu, bez wyświetlania szczegółów i opcji instalacji. Aplikacja obsługuje cichą instalację tylko w celu zastosowania na czas aktualizacji funkcji, poprawek błędów i innych ulepszeń po pierwszym zainstalowaniu Viddly i przejrzeniu dostarczonych okien dialogowych instalacji.

16. Prawa własności intelektualnej

Vitzo LLC i Użytkownik końcowy przyjmują do wiadomości, że w przypadku jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej, że Licencjonowana aplikacja lub posiadanie i używanie tej Licencjonowanej aplikacji przez Użytkownika końcowego narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej, Vitzo LLC, a nie Services będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

17. Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa licencyjna podlega prawu stanu Wyoming, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.

18. Różne

 1. Jeżeli którekolwiek z warunków niniejszej umowy byłoby lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Warunki nieważne zostaną zastąpione terminami obowiązującymi, sformułowanymi w sposób pozwalający na osiągnięcie pierwotnego celu.

 2. Umowy dodatkowe, zmiany i uzupełnienia są ważne tylko wtedy, gdy zostały określone w formie pisemnej. Odstąpienie od postanowienia poprzedzającego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

 3. Niniejsza umowa jest dostępna w kilku językach. W przypadku jakichkolwiek niespójności, wersja angielska jest językiem oryginalnym, a każda inna wersja jest tłumaczeniem wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku konfliktu wersja angielska będzie miała pierwszeństwo i dlatego będzie wersją wiążącą dla obu stron.

Viddly służy do pobierania filmów wolnych od praw autorskich lub do celów dozwolonego użytku.
Nie tolerujemy pobierania materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że (a) jesteś właścicielem treści, (b) uzyskałeś zgodę od właściciela treści lub (c) planujesz używać materiałów wyłącznie do dozwolonego użytku.

Prawny

Pomoc

© Viddly 2024 -

Wykonane z ☕ firmy Vitzo