🥵 Varm sommar? Håll dig inomhus med Viddly Plus, 15% RABATT 👉 Kod HOT15 👈. Endast till 20 juli!

Hämta den nu!

Villkor

Ikraftträdandedatum: 10 februari 2024
Senast uppdaterad: 10 februari 2024

Godkännande av våra juridiska villkor

Vi är Vitzo LLC ("företag", "vi", "oss", "vår"), ett företag registrerat i Wyoming, USA på 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Vi driver webbplatsen viddly.net ("Webbplatsen") samt alla andra relaterade produkter och tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa juridiska villkor ("Juridiska villkor") (sammantaget "Tjänsterna").

Du kan kontakta oss via e-post på webmaster@viddly.net.

Dessa juridiska villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du"), och Vitzo LLC, angående din tillgång till och användning av tjänsterna. Du samtycker till att genom att använda tjänsterna har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa juridiska villkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA JURIDISKA VILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på tjänsterna från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa juridiska villkor från tid till annan. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa juridiska villkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa juridiska villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade juridiska villkor genom din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum som sådana reviderade juridiska villkor publiceras.

Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd av, och vara direkt övervakade av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda tjänsterna. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa juridiska villkor innan du använder tjänsterna.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa juridiska villkor för dina arkiv.

1. VÅRA TJÄNSTER

Informationen som tillhandahålls när du använder tjänsterna är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller Land. Följaktligen gör de personer som väljer att få tillgång till tjänsterna från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Tjänsterna är inte skräddarsydda för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar, får du inte använda tjänsterna. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vår immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (sammantaget "Innehållet" ), såväl som de varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri ("märkena").

Vårt innehåll och våra varumärken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen.

Innehållet och märkena tillhandahålls i eller genom Tjänsterna "I BEFINTLIGT SKICK" endast för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk eller interna affärsändamål.

Din användning av våra tjänster

Under förutsättning att du följer dessa juridiska villkor, inklusive avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" nedan, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens för att:

 • komma åt tjänsterna; och

 • ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt.


endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk eller interna affärsändamål.

Förutom vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor, får ingen del av tjänsterna och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas , licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Om du vill använda tjänsterna, innehållet eller märken på något annat sätt än vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor, vänligen skicka din begäran till: webmaster@viddly.net . Om vi ​​någonsin ger dig tillåtelse att publicera, reproducera eller offentligt visa någon del av våra tjänster eller innehåll måste du identifiera oss som ägare eller licensgivare för tjänsterna, innehållet eller varumärkena och se till att eventuella upphovsrätts- eller äganderättsmeddelanden visas eller är synlig när du lägger upp, reproducerar eller visar vårt innehåll.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till tjänsterna, innehållet och varumärkena.

Varje brott mot dessa immateriella rättigheter kommer att utgöra ett väsentligt brott mot våra juridiska villkor och din rätt att använda våra tjänster kommer att upphöra omedelbart.

Dina bidrag och bidrag

Läs igenom det här avsnittet och avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" noggrant innan du använder våra tjänster för att förstå (a) rättigheter du ger oss och (b) skyldigheter du har när du lägger upp eller laddar upp något innehåll via tjänsterna.

Inlämningar : Genom att direkt skicka oss frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om tjänsterna ("Inskickningar"), samtycker du till att tilldela oss alla immateriella rättigheter i ett sådant inlämning. Du samtycker till att vi ska äga detta bidrag och ha rätt till dess obegränsade användning och spridning för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller kompensation till dig.

Bidrag : Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner under vilka du kan skapa, skicka, posta, visa, överföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller genom tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, musik, grafik, kommentarer, recensioner, betygsförslag, personlig information eller annat material ("Bidrag"). Alla bidrag som publiceras offentligt ska också behandlas som ett bidrag. Du förstår att Bidrag kan vara synliga för andra användare av tjänsterna och eventuellt via tredje parts webbplatser.

När du publicerar bidrag ger du oss en licens (inklusive användning av ditt namn, varumärken och logotyper) : Genom att publicera några bidrag ger du oss ett obegränsat, obegränsat, oåterkalleligt, evigt, icke-exklusivt, överförbart, royaltyfritt, fullständigt betald, världsomspännande rättighet och licens för att: använda, kopiera, reproducera, distribuera, sälja, sälja vidare, publicera, sända, titulera om, lagra, offentligt framföra, visa offentligt, formatera om, översätta, utdraga (helt eller delvis), och utnyttja dina bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild, namn och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller på annat sätt, för att förbereda härledda verk av, eller införliva dina bidrag i andra verk, och för att underlicensiera de beviljade licenserna i denna avdelning. Vår användning och distribution kan ske i alla medieformat och via alla mediekanaler.

Denna licens inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller.

Du är ansvarig för vad du lägger upp eller laddar upp: Genom att skicka oss Bidrag och/eller lägga upp Bidrag genom någon del av Tjänsterna eller göra Bidrag tillgängliga genom Tjänsterna genom att länka ditt konto genom Tjänsterna till något av dina sociala nätverkskonton:

 • bekräfta att du har läst och samtyckt till vår "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" och att du inte kommer att publicera, skicka, publicera, ladda upp eller överföra något bidrag via tjänsterna eller lägga upp något bidrag som är olagligt, trakasserande, hatiskt, skadligt, ärekränkande, obscent, mobbning , kränkande, diskriminerande, hotande mot någon person eller grupp, sexuellt explicit, falskt, felaktigt, bedrägligt eller vilseledande;

 • i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstå från alla moraliska rättigheter till sådana inlämningar och/eller bidrag;

 • garanterar att alla sådana inlämningar och/eller bidrag är original för dig eller att du har de nödvändiga rättigheterna och licenserna för att skicka in sådana bidrag och/eller bidrag och att du har full behörighet att ge oss ovan nämnda rättigheter i förhållande till dina bidrag och /eller bidrag; och

 • garanterar och intygar att dina bidrag och/eller bidrag inte utgör konfidentiell information.

Du är ensam ansvarig för dina bidrag och/eller bidrag och du samtycker uttryckligen till att ersätta oss för alla förluster som vi kan lida på grund av ditt brott mot (a) detta avsnitt, (b) tredje parts immateriella rättigheter, eller ( c) tillämplig lag.

Vi kan ta bort eller redigera ditt innehåll : Även om vi inte har någon skyldighet att övervaka några bidrag, har vi rätten att ta bort eller redigera alla bidrag när som helst utan föregående meddelande om vi enligt vår rimliga uppfattning anser att sådana bidrag är skadliga eller strider mot dessa lagar. Villkor. Om vi ​​tar bort eller redigerar sådana bidrag kan vi också stänga av eller inaktivera ditt konto och rapportera dig till myndigheterna.

Upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller genom tjänsterna gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen se omedelbart avsnittet "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) MEDDELANDE OCH POLICY" nedan.

3. Användarrepresentationer

Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa juridiska villkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda tjänsterna; (5) du kommer inte att komma åt tjänsterna på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda tjänsterna för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av tjänsterna kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav).

4. ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig för att använda tjänsterna. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

5. Inköp och betalning

Vi accepterar följande betalningssätt:

 • Visum

 • Mastercard

 • American Express

 • Upptäck

 • PayPal

 • Banköverföringar

 • Kryptovaluta

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via Tjänsterna. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset på köpen som vi bedömer kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska göras i amerikanska dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Om din beställning är föremål för återkommande debiteringar, samtycker du till att vi debiterar din betalningsmetod på återkommande basis utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande debitering, tills du avbryter den tillämpliga beställningen. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via tjänsterna. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

6. Avbokning

Du kan avbryta din prenumeration när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Din uppsägning träder i kraft vid slutet av den aktuella betalda perioden.

Om du är missnöjd med våra tjänster, vänligen maila oss på webmaster@viddly.net.

7. Programvara

Vi kan inkludera programvara för användning i samband med våra tjänster. Om sådan programvara åtföljs av ett slutanvändarlicensavtal ("EULA"), kommer villkoren i EULA att styra din användning av programvaran. Om sådan programvara inte åtföljs av ett licensavtal, ger vi dig en icke-exklusiv, återkallbar, personlig och icke-överlåtbar licens att använda sådan programvara enbart i samband med våra tjänster och i enlighet med dessa juridiska villkor. All programvara och all relaterad dokumentation tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Du accepterar alla risker som uppstår genom användning eller prestanda av någon programvara. Du får inte reproducera eller distribuera någon programvara förutom i enlighet med EULA eller dessa juridiska villkor.

8. Förbjudna aktiviteter

Du får inte komma åt eller använda Tjänsterna för något annat ändamål än det för vilket vi gör Tjänsterna tillgängliga. Tjänsterna får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss. Som användare av tjänsterna samtycker du till att inte:

 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från tjänsterna för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.

 • Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.

 • Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av tjänsterna och/eller innehållet däri.

 • Nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller tjänsterna enligt vår åsikt.

 • Använd all information som erhållits från tjänsterna för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.

 • Använd våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.

 • Använd tjänsterna på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

 • Delta i otillåten inramning av eller länkning till tjänsterna.

 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och åtnjutande av tjänsterna eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av tjänsterna.

 • Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.

 • Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.

 • Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.

 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").

 • Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på tjänsterna eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till tjänsterna.

 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av tjänsterna till dig.

 • Försök att kringgå alla åtgärder av tjänsterna som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna, eller någon del av tjänsterna.

 • Kopiera eller anpassa Tjänsternas programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.

 • Förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av tjänsterna.

 • Förutom när det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till tjänsterna, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.

 • Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på tjänsterna.

 • Gör någon obehörig användning av tjänsterna, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förevändningar.

 • Använd tjänsterna som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda tjänsterna och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.

 • Sälj eller på annat sätt överför din profil.

9. Användargenererade bidrag

Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av tjänsterna och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

 • Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.

 • Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden för att använda och tillåta oss, tjänsterna och andra användare av tjänsterna att använda dina bidrag på något sätt som avses i tjänsterna och dessa Juridiska villkor.

 • Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Tjänster och dessa juridiska villkor.

 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

 • Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.

 • Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, smutsiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).

 • Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.

 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.

 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.

 • Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.

 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.

 • Dina bidrag inkluderar inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.

 • Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa juridiska villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av tjänsterna i strid med det föregående bryter mot dessa juridiska villkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda tjänsterna.

10. Bidragslicens

Genom att lägga upp dina bidrag till någon del av tjänsterna eller göra bidrag tillgängliga för tjänsterna genom att länka ditt konto från tjänsterna till något av dina sociala nätverkskonton, beviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att bevilja, oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, sälja vidare, publicera, sända, återskapa, arkivera, lagra, cachelagra, offentligt framföra, visa offentligt, formatera om, översätta, överföra, utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för alla ändamål, kommersiellt, reklam, eller på annat sätt, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana Bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller tekniker som nu är kända eller utvecklas härefter, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på tjänsterna. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till tjänsterna och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra några bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på tjänsterna; och (3) att förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

11. Riktlinjer för recensioner

Vi kan ge dig områden på tjänsterna för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatiskt språk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra och /eller distribuera allt innehåll som är relaterat till recension.

12. Applikationslicens för mobil/dator

Använd licens

Om du får åtkomst till tjänsterna via en app, ger vi dig en återkallbar, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att installera och använda appen på trådlösa elektroniska enheter som ägs eller kontrolleras av dig, och att få åtkomst till och använda appen på sådana enheter strikt i enlighet med villkoren för denna mobilapplikationslicens som finns i dessa juridiska villkor. Du ska inte: (1) förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dekompilera, bakåtkonstruera, demontera, försöka härleda källkoden till eller dekryptera appen; (2) göra ändringar, anpassningar, förbättringar, förbättringar, översättningar eller härledda arbeten från appen; (3) bryter mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar i samband med din åtkomst till eller användning av appen; (4) ta bort, ändra eller dölja alla äganderättsmeddelanden (inklusive meddelanden om upphovsrätt eller varumärke) som publicerats av oss eller licensgivarna för appen; (5) använda appen för alla intäktsgenererande ansträngningar, kommersiella företag eller andra ändamål som den inte är designad eller avsedd för; (6) göra appen tillgänglig över ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera enheter eller användare samtidigt; (7) använda appen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som, direkt eller indirekt, är konkurrenskraftig med eller på något sätt en ersättning för appen; (8) använda appen för att skicka automatiska frågor till vilken webbplats som helst eller för att skicka oönskad kommersiell e-post; eller (9) använda all proprietär information eller något av våra gränssnitt eller vår andra immateriella egendom vid design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av applikationer, tillbehör eller enheter för användning med appen.

Apple och Android-enheter

Följande villkor gäller när du använder appen som erhållits från antingen Apple Store eller Google Play (var och en "appdistributör") för att få tillgång till tjänsterna: (1) licensen som beviljats ​​dig för vår app är begränsad till en icke-överlåtbar licens att använda applikationen på en enhet som använder Apples iOS- eller Android-operativsystem, beroende på vad som är tillämpligt, och i enlighet med användningsreglerna som anges i den tillämpliga appdistributörens användarvillkor; (2) vi är ansvariga för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på appen enligt villkoren för denna mobilapplikationslicens som finns i dessa juridiska villkor eller som på annat sätt krävs enligt tillämplig lag, och du godkänner att varje appdistributör har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på appen; (3) i händelse av att appen inte överensstämmer med någon tillämplig garanti, kan du meddela den tillämpliga appdistributören och appdistributören kan, i enlighet med dess villkor och policyer, återbetala köpeskillingen, om någon, betalat för appen, och i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer appdistributören inte att ha någon annan garantiförpliktelse överhuvudtaget med avseende på appen; (4) du representerar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett amerikansk regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land och (ii) du inte är listad på alla amerikanska myndigheters lista över förbjudna eller begränsade parter; (5) du måste följa tillämpliga avtalsvillkor från tredje part när du använder appen, t.ex. om du har en VoIP-applikation får du inte bryta mot deras avtal om trådlösa datatjänster när du använder appen; och (6) du erkänner och samtycker till att appdistributörerna är tredje parts förmånstagare av villkoren i denna mobilapplikationslicens som finns i dessa juridiska villkor, och att varje appdistributör kommer att ha rätten (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva villkoren i denna mobilapplikationslicens som finns i dessa juridiska villkor mot dig som en tredje part som är mottagare av det.

13. Sociala medier

Som en del av Tjänsternas funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton du har hos tredjepartstjänsteleverantörer (varje sådant konto, ett "Tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla ditt Tredjepartskonto inloggningsinformation via tjänsterna; eller (2) ge oss åtkomst till ditt Tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt de tillämpliga villkoren som styr din användning av varje Tredjepartskonto. Du intygar och garanterar att du har rätt att avslöja din inloggningsinformation för ditt Tredjepartskonto till oss och/eller ge oss åtkomst till ditt Tredjepartskonto, utan att du bryter mot någon av de villkor och villkor som styr din användning av tillämpliga Tredjepartskonto, och utan att tvinga oss att betala några avgifter eller göra oss föremål för några användningsbegränsningar som ålagts av tredjepartstjänsteleverantören för Tredjepartskontot. Genom att ge oss åtkomst till tredjepartskonton förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit till och lagrat i ditt tredjepartskonto ("det sociala nätverket" Innehåll") så att det är tillgängligt på och genom Tjänsterna via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt Tredjepartskonto i den mån du meddelas när du länkar ditt konto med Tredjepartskontot. Beroende på vilka Tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har angett i sådana Tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du lägger till dina Tredjepartskonton vara tillgänglig på och genom ditt konto på Tjänsterna. Observera att om ett Tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgängligt eller vår åtkomst till ett sådant Tredjepartskonto avslutas av den tredje parts tjänsteleverantören, kan innehållet i sociala nätverk inte längre vara tillgängligt på och genom tjänsterna. Du kommer att ha möjlighet att när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt konto på Tjänsterna och dina Tredjepartskonton. OBSERVERA ATT DITT RELATION MED TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KNAPPADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST STYRS AV DITT AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något innehåll i sociala nätverk för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för innehåll i sociala nätverk. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista lagrad på din mobila enhet eller surfplatta enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda tjänsterna . Du kan avaktivera anslutningen mellan Tjänsterna och ditt Tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller genom dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar som erhållits via ett sådant Tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som kopplas till ditt konto.

14. Tredje parts webbplatser och innehåll

Tjänsterna kan innehålla (eller så kan du skickas via webbplatsen eller appen) länkar till andra webbplatser ("tredjepartswebbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information , applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via tjänsterna eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från tjänsterna, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns på tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna tjänsterna och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa juridiska villkor inte längre gäller. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från Tjänsterna eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från Tjänsterna. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss skyldiga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skyldiga från alla förluster som du lider av eller skada som orsakats dig i samband med eller på något sätt ett resultat av tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

15. Annonsörer

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av tjänsterna, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

16. Tjänstehantering

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka tjänsterna för brott mot dessa juridiska villkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa juridiska villkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från tjänsterna eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera tjänsterna på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av tjänsterna.

17. Integritetspolicy

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är införlivad i dessa juridiska villkor. Observera att tjänsterna finns i USA. Om du får tillgång till tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, överför du dina data genom din fortsatta användning av tjänsterna. till USA, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i USA.

18. Meddelande och policy för Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Aviseringar

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att något material som är tillgängligt på eller genom tjänsterna gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela omedelbart vår utsedda upphovsrättsagent med hjälp av kontaktinformationen nedan (ett "meddelande"). En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat materialet som adresserats i meddelandet. Observera att du i enlighet med federal lag kan hållas ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktigheter i ett meddelande. Om du därför inte är säker på att material som finns på eller länkas till av tjänsterna gör intrång i din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

Alla meddelanden bör uppfylla kraven i DMCA 17 USC § 512(c)(3) och innehålla följande information: (1) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås vara kränkt; (2) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha gjorts intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på tjänsterna omfattas av meddelandet, en representativ lista över sådana verk på tjänsterna; (3) identifiering av materialet som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller som ska inaktiveras tillgång till, och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet; (4) information som rimligen är tillräcklig för att tillåta oss att kontakta den klagande parten, såsom en adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas; (5) ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagas över inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och (6) ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och med anledning av mened, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha gjort intrång.

Bestridande av anmälan

Om du tror att ditt eget upphovsrättsskyddade material har tagits bort från tjänsterna som ett resultat av ett misstag eller felaktig identifiering, kan du skicka ett skriftligt bestridande till [oss/vårt utsedda upphovsrättsombud] med hjälp av kontaktinformationen nedan (ett "bestridande" ). För att vara ett effektivt bestridande enligt DMCA måste ditt bestridande innehåll i huvudsak innehålla följande: (1) identifiering av materialet som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller inaktiverades; (2) ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen för den federala distriktsdomstolen där din adress finns, eller om din adress är utanför USA, för något rättsdistrikt där vi är belägna; (3) ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning av processen från parten som lämnade in meddelandet eller partens ombud; (4) ditt namn, adress och telefonnummer; (5) ett uttalande under straff för mened att du i god tro tror att materialet i fråga togs bort eller inaktiverades som ett resultat av ett misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras; och (6) din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du skickar oss ett giltigt, skriftligt bestridande som uppfyller kraven som beskrivs ovan, kommer vi att återställa ditt borttagna eller inaktiverade material, såvida vi inte först får ett meddelande från den part som lämnar underrättelsen som informerar oss om att en sådan part har väckt talan vid domstol för att hindra dig från deltar i kränkande verksamhet relaterad till materialet i fråga. Observera att om du väsentligt ger en felaktig bild av att det inaktiverade eller borttagna innehållet togs bort av misstag eller felaktig identifiering, kan du bli ansvarig för skador, inklusive kostnader och advokatarvoden. Att lämna in ett falskt bestridande utgör mened.

Utsedd upphovsrättsagent

Vitzo LLC
Attn: Copyright Agent
1603 Capitol Avenue
Svit 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Förenta staterna
webmaster@viddly.net

19. Löptid och uppsägning

Dessa juridiska villkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder tjänsterna. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA JURIDISKA VILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA VISSA UPPLYSNINGAR FÖR EN IP-ADRESSON), FÖR EN IP-ADRESSON. INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA JURIDISKA VILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I TJÄNSTERNA ELLER RADERA DITT KONTO OCH EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi ​​avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

20. Ändringar och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet i tjänsterna när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information om våra tjänster. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsterna.

Vi kan inte garantera att tjänsterna alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till tjänsterna, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda tjänsterna under någon driftstopp eller avbrott av tjänsterna. Ingenting i dessa juridiska villkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja tjänsterna eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

21. Tillämplig lag

Dessa juridiska villkor och din användning av tjänsterna styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Wyoming som är tillämpliga på avtal som ingåtts och som helt och hållet ska utföras inom delstaten Wyoming, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.

22. Tvistlösning

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa juridiska villkor (var och en en "tvist" och tillsammans "tvisterna") som anförts av antingen dig eller oss (individuellt, en "part" och kollektivt, "Parterna"), samtycker parterna till att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande medling

Om parterna inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar, kommer tvisten (förutom de tvister som uttryckligen utesluts nedan) att slutgiltigt och exklusivt lösas genom bindande skiljedom. DU FÖRSTÅR ​​ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE SKULLE HA RÄTT ATT STÄMMA I DOMSTOLEN OCH HA EN JURYPROV. Skiljeförfarandet ska inledas och genomföras enligt de kommersiella skiljedomsreglerna för American Arbitration Association ("AAA") och, i förekommande fall, AAA:s tilläggsförfaranden för konsumentrelaterade tvister ("AAA Consumer Rules"), som båda finns tillgängliga på AAA webbplats www.adr.org. Dina skiljedomsarvoden och din andel av skiljedomarens ersättning ska styras av AAA Consumer Rules och, där så är lämpligt, begränsas av AAA Consumer Rules. Om sådana kostnader av skiljemannen bedöms vara orimliga, kommer vi att betala alla skiljedomsarvoden och utgifter. Skiljeförfarandet kan genomföras personligen, genom inlämnande av dokument, per telefon eller online. Skiljemannen kommer att fatta ett skriftligt beslut, men behöver inte lämna en motivering om inte någon av parterna begär det. Skiljemannen måste följa tillämplig lag, och varje dom kan ifrågasättas om skiljemannen inte gör det. Om inte annat krävs enligt tillämpliga AAA-regler eller tillämplig lag, kommer skiljeförfarandet att äga rum i Wyoming. Om inte annat föreskrivs häri, kan parterna rättsliga processer i domstol för att tvinga fram skiljeförfarande, vilandeförklara förfaranden i avvaktan på skiljedom, eller för att bekräfta, modifiera, lämna eller fälla dom över skiljemannens avgörande.

Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än skiljedom, ska tvisten inledas eller åtalas i de statliga och federala domstolarna i Cheyenne, Wyoming, och parterna samtycker härmed till och avstår från alla försvar av bristande personlig jurisdiktion, och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i sådana statliga och federala domstolar. Tillämpning av FN:s konvention om avtal om internationella försäljningar av varor och Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) är undantagna från dessa juridiska villkor. Under inga omständigheter ska någon tvist som har väckts av endera parten relaterad på något sätt till tjänsterna inledas mer än ett (1) år efter att orsaken till talan uppstod. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som är listade för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

Restriktioner

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det inte finns någon rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser rörande informella förhandlingar som är bindande skiljedom: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som är listade för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

23. Rättelser

Det kan finnas information om Tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på Tjänsterna när som helst utan föregående meddelande.

24. Ansvarsfriskrivning

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I ANSLUTNING MED TJÄNSTERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR MJÄVLIGHET, INTRÄDE. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TJÄNSTERNAS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILA APPLIKATIONER LÄNKAD TILL TJÄNSTERNA OCH VI KOMMER INGET ANSVAR FÖR ANSVAR ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR, 1. INNEHÅLLSACIES OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT NATUR, SOM RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅR SÄKRA SERVER OCH SÄKER SERVERS /ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (5) NÅGON BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM EN PART. OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPFÖRS SOM EN RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA. VI GARANTERAR, STÖRDER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV TREDJE PART GENOM TJÄNSTERNA, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATSER FÖR WEBBPLATSER PÅ EN ANNAN WEBBPLATSER. OCH VI KOMMER INTE VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

25. Ansvarsbegränsningar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJDSKADOR, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR ALLA OAVSETT ORSAKE OCH OAVSETT AV ÅTGÄRDENS FORM, ALLTID BEGRÄNSAT TILL 50,00 USD. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER PÅ DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

26. Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller härrörande från: (1) dina bidrag; (2) användning av tjänsterna; (3) brott mot dessa juridiska villkor; (4) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa juridiska villkor; (5) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling gentemot någon annan användare av tjänsterna som du anslutit till via tjänsterna. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

27. Användardata

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till Tjänsterna i syfte att hantera Tjänsternas prestanda, såväl som uppgifter relaterade till din användning av Tjänsterna. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

28. Elektronisk kommunikation, transaktioner och signaturer

Att besöka tjänsterna, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på tjänsterna, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA PEKTORER OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA TJÄNSTER. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

29. Kalifornien användare och invånare

Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

30. Diverse

Dessa juridiska villkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på tjänsterna eller med avseende på tjänsterna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa juridiska villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa juridiska villkor fungerar i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa juridiska villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa juridiska villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss som ett resultat av dessa juridiska villkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa juridiska villkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att ha utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa juridiska villkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa juridiska villkor.

31. Kontakta oss

För att lösa ett klagomål angående tjänsterna eller för att få ytterligare information om användningen av tjänsterna, vänligen kontakta oss via e-post på webmaster@viddly.net eller per post på:

Vitzo LLC
1603 Capitol Avenue
Svit 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Förenta staterna

Viddly är tänkt att ladda ner videor som är upphovsrättsfria eller för skälig användning.
Vi accepterar inte nedladdning av upphovsrättsskyddat material såvida du inte (a) är innehållsägaren, (b) har erhållit samtycke från innehållsägaren eller (c) planerar att använda materialet endast för rimligt bruk.

Rättslig

Hjälp

© Viddly 2024 -

Tillverkad med ☕ av Vitzo