Pravidla a podmínky

Datum účinnosti: 10. února 2024
Poslední aktualizace: 10. února 2024

Souhlas s našimi právními podmínkami

Jsme Vitzo LLC („společnost“, „my“, „nás“, „naše“), společnost registrovaná ve Wyomingu, Spojené státy americké na adrese 1603 Capitol Avenue, Suite 413A #3131, Cheyenne, WY 82001.

Provozujeme webovou stránku viddly.net (dále jen „stránka“), jakož i jakékoli další související produkty a služby, které odkazují nebo odkazují na tyto právní podmínky (dále jen „právní podmínky“) (souhrnně „služby“).

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese webmaster@viddly.net.

Tyto právní podmínky představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“), a společností Vitzo LLC, týkající se vašeho přístupu ke Službám a jejich používání. Souhlasíte s tím, že přístupem ke Službám jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito Právními podmínkami. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI, PAK VÁM JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT SLUŽBY A OKAMŽITĚ JE MUSÍTE UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Službách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, čas od času provádět změny nebo úpravy těchto Právních podmínek. Upozorníme vás na jakékoli změny aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Právních podmínek a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Právní podmínky, abyste byli informováni o aktualizacích. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Právních podmínkách a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a že jste je přijali, pokud budete Službu nadále používat po datu zveřejnění těchto upravených Právních podmínek.

Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, ve které pobývají (obecně mladší 18 let), musí mít svolení svého rodiče nebo opatrovníka k používání Služeb a musí na ně dohlížet. Pokud jste nezletilí, musíte si před použitím Služeb nechat přečíst tyto Právní podmínky a souhlasit s nimi váš rodič nebo zákonný zástupce.

Doporučujeme, abyste si pro svou evidenci vytiskli kopii těchto Právních podmínek.

1. NAŠE SLUŽBY

Informace poskytnuté při používání Služeb nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v rámci takové jurisdikce nebo země. V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat ke Službám z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém se místní zákony vztahují.

Služby nejsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly předpisům specifickým pro odvětví (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), federální zákon o správě bezpečnosti informací (FISMA) atd.), takže pokud by vaše interakce podléhaly takovým zákonům, nesmíte používat Služby. Služby nesmíte používat způsobem, který by porušoval zákon Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Naše duševní vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví v našich Službách, včetně veškerého zdrojového kódu, databází, funkcí, softwaru, návrhů webových stránek, zvuku, videa, textu, fotografií a grafiky ve Službách (souhrnně „Obsah“ ), jakož i ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažená (dále jen „známky“).

Náš obsah a značky jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách (a různými dalšími právy na duševní vlastnictví a zákony o nekalé soutěži) a smlouvami ve Spojených státech a na celém světě.

Obsah a značky jsou poskytovány ve službách nebo jejich prostřednictvím „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaše osobní, nekomerční použití nebo interní obchodní účely.

Vaše používání našich Služeb

Za předpokladu, že budete dodržovat tyto Právní podmínky, včetně části „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ níže, vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na:

 • přístup ke Službám; a

 • stáhnout nebo vytisknout kopii jakékoli části Obsahu, ke které jste správně získali přístup.


výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití nebo interní obchodní účely.

S výjimkou případů uvedených v této části nebo jinde v našich Právních podmínkách nesmí být žádná část Služeb ani žádný Obsah nebo Známky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány. , licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

Pokud si přejete používat Služby, Obsah nebo Značky jinak, než jak je uvedeno v této části nebo jinde v našich Právních podmínkách, zašlete prosím svůj požadavek na adresu: webmaster@viddly.net . Pokud vám někdy udělíme povolení zveřejňovat, reprodukovat nebo veřejně zobrazovat jakoukoli část našich Služeb nebo Obsahu, musíte nás identifikovat jako vlastníky nebo poskytovatele licencí Služeb, Obsahu nebo Značek a zajistit, aby se objevila jakákoli oznámení o autorských právech nebo vlastnictví. je viditelný při zveřejňování, reprodukci nebo zobrazování našeho obsahu.

Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v souvislosti se službami, obsahem a značkami.

Jakékoli porušení těchto práv k duševnímu vlastnictví bude představovat podstatné porušení našich právních podmínek a vaše právo používat naše služby bude okamžitě ukončeno.

Vaše příspěvky a příspěvky

Před použitím našich Služeb si prosím pozorně přečtěte tuto část a část „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“, abyste porozuměli (a) právům, která nám poskytujete, a (b) povinnostem, které máte, když zveřejňujete nebo nahráváte jakýkoli obsah prostřednictvím Služeb.

Příspěvky : Přímým zasláním jakékoli otázky, komentáře, návrhu, nápadu, zpětné vazby nebo jiných informací o Službách ("Příspěvky") souhlasíte s tím, že nám přidělíte všechna práva duševního vlastnictví v takovém Příspěvku. Souhlasíte s tím, že budeme vlastnit tento příspěvek a budeme mít nárok na jeho neomezené použití a šíření pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás.

Příspěvky : Služby vás mohou pozvat k chatování, přispívání nebo účasti na blozích, nástěnkách, online fórech a dalších funkcích, během kterých můžete vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály. nám nebo prostřednictvím Služeb, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, hudby, grafiky, komentářů, recenzí, návrhů hodnocení, osobních údajů nebo jiného materiálu ("Příspěvky"). Jakýkoli příspěvek, který je zveřejněn, bude rovněž považován za příspěvek. Berete na vědomí, že příspěvky mohou zobrazit jiní uživatelé Služeb a případně prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Když zveřejníte příspěvky, udělujete nám licenci (včetně použití vašeho jména, ochranných známek a log) : Zveřejněním jakýchkoli příspěvků nám udělujete neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bez licenčních poplatků, plně placená, celosvětová práva a licence k: používání, kopírování, reprodukování, distribuci, prodeji, dalšímu prodeji, publikování, vysílání, přejmenování, ukládání, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazování, přeformátování, překladu, výňatku (celkem nebo jeho části), a využívat své příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrázku, jména a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, k přípravě odvozených děl nebo začlenění do jiných děl vašich příspěvků a k poskytování sublicence udělených licencí v této části. Naše použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence zahrnuje naše používání vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete.

Jste odpovědní za to, co zveřejníte nebo nahrajete: Odesláním příspěvků a/nebo zveřejněním příspěvků prostřednictvím jakékoli části Služeb nebo zpřístupněním příspěvků prostřednictvím Služeb propojením svého účtu prostřednictvím Služeb s kterýmkoli z vašich účtů sociálních sítí:

 • potvrdit, že jste si přečetli naše „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ a souhlasíte s nimi a nebudete zveřejňovat, posílat, publikovat, nahrávat ani přenášet prostřednictvím Služeb žádný příspěvek ani zveřejňovat jakýkoli příspěvek, který je nezákonný, obtěžující, nenávistný, škodlivý, pomlouvačný, obscénní, šikanující , urážlivé, diskriminační, ohrožující jakoukoli osobu nebo skupinu, sexuálně explicitní, nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící;

 • v rozsahu povoleném platnými zákony se vzdát jakýchkoli morálních práv k jakémukoli takovému příspěvku a/nebo příspěvku;

 • zaručujete, že jakékoli takové Příspěvky a/nebo Příspěvky jsou pro vás původní nebo že máte potřebná práva a licence k předkládání takových Příspěvků a/nebo Příspěvků a že máte plnou pravomoc udělit nám výše uvedená práva ve vztahu k vašim Příspěvkům a /nebo Příspěvky; a

 • zaručujete a prohlašujete, že vaše příspěvky a/nebo příspěvky nepředstavují důvěrné informace.

Jste výhradně odpovědní za své příspěvky a/nebo příspěvky a výslovně souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré ztráty, které můžeme utrpět kvůli vašemu porušení (a) tohoto oddílu, (b) jakýchkoli práv duševního vlastnictví třetích stran nebo ( c) platné právo.

Můžeme odstranit nebo upravit váš obsah : I když nemáme žádnou povinnost sledovat jakékoli příspěvky, budeme mít právo kdykoli bez upozornění odstranit nebo upravit jakékoli příspěvky, pokud podle našeho rozumného názoru považujeme takové příspěvky za škodlivé nebo porušující tyto právní předpisy. Podmínky. Pokud odstraníme nebo upravíme jakékoli takové příspěvky, můžeme také pozastavit nebo deaktivovat váš účet a nahlásit vás úřadům.

Porušení autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný ve Službách nebo jejich prostřednictvím porušuje jakákoli autorská práva, která vlastníte nebo máte pod kontrolou, ihned si prosím přečtěte níže uvedenou sekci „OZNÁMENÍ A ZÁSADY DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)“.

3. Prohlášení uživatelů

Používáním Služeb prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační údaje, které odešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a podle potřeby je neprodleně aktualizovat; (3) máte způsobilost k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Právních podmínek; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které bydlíte, nebo pokud jste nezletilí, dostali jste souhlas rodičů k používání Služeb; (5) nebudete přistupovat ke Službám prostřednictvím automatizovaných nebo jiných než lidských prostředků, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete používat Služby k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (7) vaše používání Služeb neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Služeb (nebo jakékoli jejich části).

4. REGISTRACE UŽIVATELE

K používání Služeb můžete být požádáni o registraci. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete odpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odebrat, získat zpět nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že takové uživatelské jméno je nevhodné, obscénní nebo jinak nežádoucí.

5. Nákupy a platby

Přijímáme následující způsoby platby:

 • Vízum

 • Mastercard

 • American Express

 • Objevit

 • PayPal

 • Bankovní převody

 • Kryptoměna

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených prostřednictvím Služeb poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Dále souhlasíte s okamžitou aktualizací účtu a platebních údajů, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Daň z prodeje bude připočtena k ceně nákupů, jak to považujeme za požadované. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby budou v amerických dolarech.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky za vaše nákupy v cenách platných v té době a všechny příslušné poplatky za dopravu, a opravňujete nás, abychom při zadávání objednávky účtovali vámi zvolenému poskytovateli plateb takové částky. Pokud vaše objednávka podléhá opakovaným poplatkům, souhlasíte s tím, že budeme opakovaně účtovat vaši platební metodu, aniž byste vyžadovali váš předchozí souhlas pro každý opakovaný poplatek, dokud příslušnou objednávku nezrušíte. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo chyby v cenách, i když jsme již požádali nebo obdrželi platbu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Služeb. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební metodou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

6. Zrušení

Předplatné můžete kdykoli zrušit tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Vaše zrušení vstoupí v platnost na konci aktuálního placeného období.

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, napište nám na adresu webmaster@viddly.net.

7. Software

Můžeme zahrnout software pro použití v souvislosti s našimi službami. Pokud je k takovému softwaru připojena licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“), budou se vaše používání softwaru řídit podmínkami této smlouvy EULA. Pokud takový software není doprovázen EULA, pak vám udělujeme nevýhradní, odvolatelnou, osobní a nepřenosnou licenci k používání takového softwaru výhradně ve spojení s našimi službami a v souladu s těmito Právními podmínkami. Jakýkoli software a jakákoli související dokumentace je poskytována „TAK JAK JSOU“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv. Přijímáte veškerá rizika vyplývající z používání nebo výkonu jakéhokoli softwaru. Nesmíte reprodukovat ani redistribuovat žádný software jinak, než v souladu s EULA nebo těmito Právními podmínkami.

8. Zakázané činnosti

Nesmíte přistupovat ke Službám ani je používat pro žádný jiný účel, než pro který jsme Služby zpřístupnili. Služby nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny. Jako uživatel Služeb souhlasíte, že nebudete:

 • Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Služeb za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo či nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení.

 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.

 • Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí služeb souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání služeb a/nebo obsahu v nich obsaženého.

 • Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Služby.

 • Použijte jakékoli informace získané ze Služeb k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.

 • Nevhodně využívat naše služby podpory nebo předkládat nepravdivé zprávy o zneužití nebo nesprávném chování.

 • Používejte služby způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

 • Zapojte se do neoprávněného vytváření rámců nebo odkazování na Služby.

 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), který narušuje nepřerušované používání a užívání Služeb kteroukoli stranou nebo upravuje, narušuje, narušuje, pozměňuje nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby Služeb.

 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat.

 • Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.

 • Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.

 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, formátů pro výměnu jasných grafik ("gif"), 1×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).

 • Zasahovat, narušovat nebo nepřiměřeně zatěžovat Služby nebo sítě či služby spojené se Službami.

 • Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců nebo zástupců, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Služeb vám.

 • Pokuste se obejít jakákoli opatření Služeb určená k zabránění nebo omezení přístupu ke Službám nebo jakékoli části Služeb.

 • Zkopírujte nebo přizpůsobte software Služeb, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.

 • S výjimkou povolených platnými zákony dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který je součástí Služeb nebo jakýmkoli způsobem tvoří jejich část.

 • S výjimkou toho, co může být výsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používejte, spouštějte, vyvíjejte nebo distribuujte jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheat utility, scraperu nebo offline čtečky, která přistupuje ke Službám, nebo používat nebo spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.

 • K nákupům ve Službách použijte nákupního zástupce nebo nákupního zástupce.

 • Provádět jakékoli neoprávněné používání Služeb, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.

 • Používejte služby jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat služby a/nebo obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.

 • Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil.

9. Uživatelem generované příspěvky

Služby vás mohou zvát k chatování, přispívat do blogů, vývěsek, online fór a dalších funkcí nebo se jich účastnit a mohou vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály nám nebo ve Službách, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací nebo jiného materiálu (souhrnně „příspěvky“). Příspěvky mohou zobrazit jiní uživatelé Služeb a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, se může zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.

 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití a autorizaci nás, Služeb a dalších uživatelů Služeb k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který Služby a tyto Právní podmínky.

 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby, abyste umožnili zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Služby a tyto Právní podmínky.

 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.

 • Vaše příspěvky nejsou nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadné rozesílání nebo jiné formy žádostí.

 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, chlípné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné nebo jinak nevhodné (jak jsme určili).

 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, nezlehčují, nezastrašují ani nezneužívají.

 • Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.

 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.

 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.

 • Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.

 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým handicapem.

 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto právních podmínek nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.

Jakékoli použití Služeb v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Právní podmínky a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Služeb.

10. Příspěvková licence

Zveřejněním svých příspěvků do jakékoli části Služeb nebo zpřístupněním příspěvků ke Službám propojením svého účtu ze Služeb s kterýmkoli z vašich účtů sociálních sítí automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit máme neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bez licenčních poplatků, plně hrazené, celosvětové právo a licenci k hostování, používání, kopírování, reprodukování, zveřejňování, prodávat, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, ukládat do mezipaměti, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, přenášet, úryvky (celkové nebo jejich části) a distribuovat takové příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní, nebo jinak a připravovat odvozená díla nebo začleňovat do jiných děl takové příspěvky a udělovat a schvalovat sublicence k výše uvedenému. Použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli formátech médií a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii nyní známou nebo později vyvinutou a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých příspěvcích a zaručujete, že morální práva nebyla ve vašich příspěvcích jinak uplatňována.

Neuplatňujeme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech vašich příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti Služeb. Jste výhradně odpovědní za své příspěvky do služeb a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám týkajících se vašich příspěvků.

Máme právo na základě našeho výhradního a absolutního uvážení (1) upravit, upravit nebo jinak změnit jakékoli příspěvky; (2) přerozdělit jakékoli příspěvky tak, aby byly umístěny na vhodnější místa ve Službách; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění předem zkontrolovat nebo odstranit jakékoli příspěvky. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše příspěvky.

11. Pokyny pro recenze

Můžeme vám poskytnout oblasti služeb, kde můžete zanechat recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenze musíte splnit následující kritéria: (1) měli byste mít bezprostřední zkušenost s osobou/subjektem, který je recenzován; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé vulgární výrazy nebo hanlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnosti, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) pokud zveřejňujete negativní recenze, neměli byste být spojeni s konkurencí; (6) neměli byste dělat žádné závěry ohledně zákonnosti chování; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň vybízející ostatní ke zveřejňování recenzí, ať už pozitivních nebo negativních.

Recenze můžeme přijmout, odmítnout nebo odstranit podle vlastního uvážení. Nemáme absolutně žádnou povinnost prověřovat recenze nebo mazat recenze, a to ani v případě, že je někdo považuje za závadné nebo nepřesné. Recenze nejsou námi podporovány a nemusí nutně představovat naše názory nebo názory kterékoli z našich přidružených společností nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za jakoukoli kontrolu nebo za jakékoli nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z jakékoli kontroly. Zveřejněním recenze nám tímto udělujete trvalé, nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně placené, převoditelné a sublicencovatelné právo a licenci k reprodukci, úpravě, překladu, přenosu jakýmikoli prostředky, zobrazování, provádění a /nebo distribuovat veškerý obsah související s recenzí.

12. Licence pro mobilní/desktopovou aplikaci

Použít licenci

Pokud ke Službám přistupujete prostřednictvím aplikace, udělujeme vám odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na instalaci a používání aplikace na bezdrátových elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte, a na přístup a používání aplikace na taková zařízení přísně v souladu s podmínkami této licence mobilní aplikace obsaženými v těchto Právních podmínkách. Nesmíte: (1) dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód nebo dešifrovat aplikaci, s výjimkou případů povolených příslušným zákonem; (2) provádět jakékoli úpravy, úpravy, vylepšení, vylepšení, překlady nebo odvozené práce z aplikace; (3) porušovat jakékoli platné zákony, pravidla nebo předpisy v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním aplikace; (4) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli oznámení o vlastnictví (včetně jakéhokoli oznámení o autorských právech nebo ochranné známce), které jsme zveřejnili my nebo poskytovatelé licencí na aplikaci; (5) používat aplikaci pro jakékoli úsilí generující příjmy, obchodní podnikání nebo jiný účel, pro který není navržena nebo určena; (6) zpřístupnit aplikaci prostřednictvím sítě nebo jiného prostředí umožňujícího přístup nebo použití více zařízeními nebo uživateli současně; (7) používat aplikaci k vytváření produktu, služby nebo softwaru, který je přímo nebo nepřímo konkurenční s aplikací nebo ji jakýmkoli způsobem nahrazuje; (8) používat aplikaci k zasílání automatických dotazů na jakoukoli webovou stránku nebo k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů; nebo (9) používat jakékoli vlastnické informace nebo jakékoli naše rozhraní nebo naše jiné duševní vlastnictví při návrhu, vývoji, výrobě, licencování nebo distribuci jakýchkoli aplikací, příslušenství nebo zařízení pro použití s ​​aplikací.

Zařízení Apple a Android

Následující podmínky platí, když pro přístup ke Službám používáte aplikaci získanou z Apple Store nebo Google Play (každý „distributor aplikací“): (1) licence, která vám byla udělena pro naši aplikaci, je omezena na nepřenosnou licenci. používat aplikaci na zařízení, které využívá operační systémy Apple iOS nebo Android, podle potřeby, a v souladu s pravidly používání stanovenými v podmínkách služby příslušného distributora aplikací; (2) jsme zodpovědní za poskytování veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na aplikaci, jak je uvedeno v podmínkách této licence mobilní aplikace obsažené v těchto Právních podmínkách nebo jak jinak vyžadují platné zákony, a berete na vědomí, že každý distributor aplikace nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na aplikaci; (3) v případě, že aplikace nesplňuje jakoukoli platnou záruku, můžete o tom informovat příslušného distributora aplikace a distributor aplikace může v souladu se svými podmínkami a zásadami vrátit případnou zaplacenou kupní cenu. pro aplikaci a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít distributor aplikace žádnou jinou záruční povinnost v souvislosti s aplikací; (4) prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje vládní embargo USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“, a (ii) nejste jsou uvedeny na seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA; (5) při používání aplikace musíte dodržovat příslušné smluvní podmínky třetích stran, např. pokud máte aplikaci VoIP, nesmíte při používání aplikace porušovat jejich smlouvu o bezdrátových datových službách; a (6) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributoři aplikací jsou třetími stranami, které využívají podmínek této licence pro mobilní aplikace obsažené v těchto Právních podmínkách, a že každý distributor aplikace bude mít právo (a bude se mít za to, že přijal právo) vymáhat podmínky této licence mobilní aplikace obsažené v těchto Právních podmínkách vůči vám jako oprávněné třetí straně.

13. Sociální média

V rámci funkčnosti Služeb můžete propojit svůj účet s online účty, které máte u poskytovatelů služeb třetích stran (každý takový účet, „účet třetí strany“) buď: (1) poskytnutím svého účtu třetí strany přihlašovací údaje prostřednictvím Služeb; nebo (2) umožní nám přístup k vašemu účtu třetí strany, jak je povoleno podle příslušných podmínek, které upravují vaše používání každého účtu třetí strany. Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni sdělit nám své přihlašovací údaje k účtu třetí strany a/nebo nám udělit přístup k vašemu účtu třetí strany, aniž byste porušili kteroukoli z podmínek, které upravují vaše používání příslušných Účet třetí strany, aniž bychom byli zavázáni platit jakékoli poplatky nebo podléhat jakýmkoli omezením používání uloženým poskytovatelem služeb účtu třetí strany, který je třetí stranou. Tím, že nám udělíte přístup k jakýmkoli účtům třetích stran, berete na vědomí, že (1) můžeme přistupovat, zpřístupňovat a ukládat (pokud je to relevantní) jakýkoli obsah, který jste poskytli a uložili na váš účet třetí strany (dále jen „sociální síť Obsah"), aby byl dostupný ve Službách a jejich prostřednictvím prostřednictvím Vašeho účtu, včetně, bez omezení, jakýchkoli seznamů přátel a (2) můžeme předkládat a přijímat z Vašeho účtu třetí strany další informace v rozsahu, v jakém budete upozorněni, když propojíte svůj účet s účtem třetí strany. V závislosti na Účtech třetích stran, které si vyberete, a v souladu s nastavením ochrany osobních údajů, které jste na těchto Účtech třetích stran nastavili, mohou být na vašem účtu ve Službách k dispozici osobní údaje, které zveřejníte na Účtech třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pokud bude účet třetí strany nebo související služba nedostupná nebo pokud poskytovatel služeb třetí strany ukončí náš přístup k takovému účtu třetí strany, nemusí být obsah sociální sítě nadále dostupný ve službách a jejich prostřednictvím. Budete mít možnost kdykoli zakázat spojení mezi vaším účtem ve Službách a vašimi účty třetích stran. UPOZORŇUJEME, ŽE VÁŠ VZTAH S POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN SPOJENÝ S VAŠÍMI ÚČTY TŘETÍCH STRAN SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ VAŠÍ SMLOUVOU (SMLOUVAMI) S TĚMITO POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. Nevyvíjíme žádné úsilí k tomu, abychom pro jakýkoli účel kontrolovali jakýkoli obsah sociální sítě, včetně, ale nikoli výhradně, z hlediska přesnosti, zákonnosti nebo neporušování práv, a neneseme odpovědnost za žádný obsah sociálních sítí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k vašemu e-mailovému adresáři spojenému s účtem třetí strany a k vašemu seznamu kontaktů uloženým ve vašem mobilním zařízení nebo tabletovém počítači pouze za účelem identifikace a informování o těch kontaktech, které se také zaregistrovaly k používání Služeb. . Spojení mezi službami a vaším účtem třetí strany můžete deaktivovat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních informací nebo prostřednictvím nastavení účtu (pokud je to možné). Pokusíme se smazat veškeré informace uložené na našich serverech, které byly získány prostřednictvím takového účtu třetí strany, kromě uživatelského jména a profilového obrázku, které budou spojeny s vaším účtem.

14. Webové stránky a obsah třetích stran

Služby mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím webu nebo aplikace) odkazy na jiné webové stránky („webové stránky třetích stran“) a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace , aplikace, software a další obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející ("Obsah třetích stran"). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a neneseme odpovědnost za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím služeb nebo jakýkoli zveřejněný obsah třetích stran. na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované ze Služeb, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit Služby a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že tyto Právní podmínky již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete ze Služeb, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete ze Služeb. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás vinit z jakékoli újmy způsobené vaším nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete držet bez viny za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo újmu, která vám byla způsobena v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoliv kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo v důsledku toho jakýmkoli způsobem.

15. Inzerenti

Umožňujeme inzerentům zobrazovat své reklamy a další informace v určitých oblastech Služeb, jako jsou reklamy na postranním panelu nebo bannerové reklamy. Jednoduše poskytujeme prostor pro umístění takové reklamy a nemáme žádný jiný vztah s inzerenty.

16. Správa služeb

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat Služby z hlediska porušení těchto Právních podmínek; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto právní podmínky, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) dle našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit ze Služeb nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat Služby způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Služeb.

17. Zásady ochrany osobních údajů

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů. Používáním Služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Právních podmínek. Upozorňujeme, že služby jsou hostovány ve Spojených státech. Pokud ke Službám přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Spojených státech, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání Služeb přenášíte svá data do Spojených států a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovávány ve Spojených státech.

18. Upozornění a zásady Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Oznámení

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný ve Službách nebo jejich prostřednictvím porušuje jakákoli autorská práva, která vlastníte nebo máte pod kontrolou, neprodleně informujte našeho pověřeného zástupce pro autorská práva pomocí kontaktních údajů uvedených níže (dále jen „Oznámení“). Kopie vašeho oznámení bude zaslána osobě, která zveřejnila nebo uložila materiál uvedený v oznámení. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s federálním zákonem můžete nést odpovědnost za škody, pokud v oznámení uvedete podstatná nepravdivá prohlášení. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný na Službách nebo na něj odkazovaný porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právního zástupce.

Všechna oznámení by měla splňovat požadavky DMCA 17 USC § 512(c)(3) a obsahovat následující informace: (1) Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno; (2) identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo, pokud se oznámení vztahuje na více děl chráněných autorským právem ve Službách, reprezentativní seznam takových děl ve Službách; (3) identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, abychom mohli materiál lokalizovat; (4) informace přiměřeně dostatečné k tomu, abychom mohli kontaktovat žalující stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a je-li k dispozici, e-mailová adresa, na které lze žalující stranu kontaktovat; (5) prohlášení, že žalující strana je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (6) prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Protioznámení

Pokud se domníváte, že váš vlastní materiál chráněný autorským právem byl ze Služeb odstraněn v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace, můžete odeslat písemné protioznámení [nám/nášmu určenému zástupci pro autorská práva] pomocí kontaktních údajů uvedených níže (dále jen „protioznámení“ ). Aby bylo protioznámení účinné podle zákona DMCA, musí vaše protioznámení obsahovat v podstatě následující: (1) identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo zakázán, a místo, kde se materiál objevil, než byl odstraněn nebo zakázán; (2) prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu, ve kterém se nachází vaše adresa, nebo pokud je vaše adresa mimo Spojené státy, pro jakýkoli soudní okres, ve kterém se nacházíme; (3) prohlášení, že přijmete soudní doručení od strany, která podala Oznámení, nebo od zástupce strany; (4) vaše jméno, adresa a telefonní číslo; (5) prohlášení pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že se v dobré víře domníváte, že daný materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo chybné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán; a (6) váš fyzický nebo elektronický podpis.

Pokud nám zašlete platné písemné protioznámení splňující výše popsané požadavky, obnovíme váš odstraněný nebo deaktivovaný materiál, pokud nejprve neobdržíme oznámení od strany podávající oznámení, že tato strana podala soudní žalobu, aby vám zabránila zapojení do činnosti porušující autorská práva související s daným materiálem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud materiálně nepravdivě uvedete, že zakázaný nebo odstraněný obsah byl odstraněn omylem nebo chybnou identifikací, můžete nést odpovědnost za škody, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení. Podání falešného protioznámení představuje křivou přísahu.

Určený zástupce pro autorská práva

Vitzo LLC
K rukám: Copyright Agent
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Spojené státy
webmaster@viddly.net

19. Doba platnosti a ukončení

Tyto Právní podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud používáte Služby. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNEK, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBE ŽÁDNÝ DŮVOD, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PRO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBO JAKÉHOKOLI POUŽITELNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA SLUŽBÁCH NEBO SMAZAT VÁŠ ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE POSLALI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, ​​falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. oslava. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.

20. Úpravy a přerušení

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo odstranit obsah Služeb kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení bez upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace o našich Službách. Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služeb.

Nemůžeme zaručit, že Služby budou dostupné po celou dobu. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se Službami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu bez upozornění změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit Služby. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu nebo používání Služeb během jakéhokoli výpadku nebo přerušení Služeb. Nic v těchto Právních podmínkách nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat Služby nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

21. Rozhodné právo

Tyto Právní podmínky a vaše používání Služeb se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Wyoming, které se vztahují na dohody uzavřené a zcela plněné ve státě Wyoming, bez ohledu na jeho kolizi právních zásad.

22. Řešení sporů

Neformální vyjednávání

Za účelem urychlení řešení a kontroly nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Právními podmínkami (každý „Spor“ a společně „Spory“) vznesené vámi nebo námi (jednotlivě, „Strana“ a společně, „Strany“), strany souhlasí s tím, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

Závazné rozhodčí řízení

Pokud Strany nedokážou vyřešit Spor neformálním jednáním, bude Spor (kromě těch Spory výslovně vyloučených níže) s konečnou platností a výhradně vyřešen závaznou arbitráží. ROZUMÍTE, ŽE BEZ TOHOTO USTANOVENÍ BYSTE MĚLI PRÁVO ŽALOVAT U SOUDU A PROJÍT SOUDU PORODU. Rozhodčí řízení bude zahájeno a vedeno podle Obchodních arbitrážních pravidel Americké arbitrážní asociace („AAA“) a případně podle Doplňkových postupů AAA pro spotřebitelské spory („Spotřebitelská pravidla AAA“), která jsou obě k dispozici na Web AAA www.adr.org. Vaše poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na náhradě rozhodce se řídí spotřebitelskými pravidly AAA a případně omezeny spotřebitelskými pravidly AAA. Pokud rozhodce určí, že takové náklady jsou nepřiměřené, uhradíme veškeré poplatky a výdaje za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může být vedeno osobně, prostřednictvím předložení dokumentů, telefonicky nebo online. Rozhodce učiní rozhodnutí písemně, ale nemusí uvádět důvody, pokud o to žádná ze stran nepožádá. Rozhodce se musí řídit platnými zákony, a pokud tak neučiní, může být napadený nález. S výjimkou případů, kdy příslušná pravidla AAA nebo platné zákony vyžadují jinak, se rozhodčí řízení bude konat ve Wyomingu. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mohou se strany domáhat soudního sporu o vynucení rozhodčího řízení, pozastavení řízení v průběhu rozhodčího řízení nebo o potvrzení, změnu, zrušení nebo vydání rozsudku o nálezu vydaném rozhodcem.

Pokud z jakéhokoli důvodu spor proběhne u soudu, nikoli u rozhodčího řízení, bude spor zahájen nebo stíhán u státních a federálních soudů v Cheyenne, Wyoming, a strany tímto souhlasí s a vzdávají se všech námitek ohledně nedostatku osobní jurisdikce, a forum non conveniens s ohledem na místo a jurisdikci těchto státních a federálních soudů. Aplikace Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a Zákona o jednotných počítačových informačních transakcích (UCITA) jsou z těchto právních podmínek vyloučeny. V žádném případě nesmí být žádný spor vznesený kteroukoli ze stran v souvislosti se službami zahájen více než jeden (1) rok poté, co se objevil důvod žaloby. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze smluvních stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodován soudem s příslušnou jurisdikcí v rámci soudů uvedených pro jurisdikci výše a Strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

Omezení

Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor podán v údajném zastupujícím postavení jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

Výjimky z neformálních jednání a arbitráže

Strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních vyjednávání závazných rozhodčích řízení: (a) jakékoli spory usilující o prosazení nebo ochranu jakéhokoli práva k duševnímu vlastnictví smluvní strany nebo týkající se platnosti; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze smluvních stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodován soudem s příslušnou jurisdikcí v rámci soudů uvedených pro jurisdikci výše a Strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

23. Opravy

Ve Službách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace o Službách bez předchozího upozornění.

24. Zřeknutí se odpovědnosti

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A VAŠIM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY NURČENÍ POSKYTNUTÍ PARTNERSTVÍ. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽEB NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ PROPOJENÝCH SE SLUŽBAMI A NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH (AC1) ODPOVĚDNOST ZA OBSAHU CCURESRONY A MATERIÁLY, (2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE NEBO JAKÉKOLIV POUŽÍVÁNÍ /NEBO FINANČNÍ INFORMACE V TOM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO SLUŽEB NEBO ZE SLUŽEB, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA TŘETÍ STRANU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH SLUŽEB A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, ŽÁDNÝCH HYPERLINKOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ŽÁDNÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH APLIKACÍ A BOBILNÍCH APLIKACÍ NE BÝT STRANY NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POUŽÍVEJTE OPATRNOST, KDE JE TO VHODNÉ.

25. Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ VRÁTANÝCH ŠKOD LOSTLO NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. BEZ OHLEDU NA COKOLIV V OPAKU UVEDENÉM ZDE, NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU AKCE BUDE VŽDY OMEZENA NA 50,00 USD. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY USA NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

26. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků ' poplatky a výdaje, uskutečněné jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) vašich příspěvků; (2) používání Služeb; (3) porušení těchto Právních podmínek; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Právních podmínkách; (5) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevný škodlivý čin vůči jakémukoli jinému uživateli Služeb, se kterým jste se prostřednictvím Služeb spojili. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.

27. Údaje o uživateli

Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete do Služeb za účelem správy výkonu Služeb, a také údaje týkající se vašeho používání Služeb. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Služeb. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.

28. Elektronická komunikace, transakce a podpisy

Návštěva Služeb, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím Služeb, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.

29. Uživatelé a obyvatelé Kalifornie

Pokud jakákoli stížnost s námi nebude uspokojivě vyřešena, můžete se písemně obrátit na oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.

30. Různé

Tyto právní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které zveřejníme na Službách nebo v souvislosti se Službami, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Právních podmínek nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Právní podmínky fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Právních podmínek shledána nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Právních podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto Právních podmínek nebo používání Služeb. Souhlasíte s tím, že tyto Právní podmínky nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se vzdáváte jakékoli a veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Právních podmínek a nedostatečného podpisu smluvních stran za účelem provedení těchto Právních podmínek.

31. Kontaktujte nás

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Služeb nebo získat další informace týkající se používání Služeb, kontaktujte nás e-mailem na adrese webmaster@viddly.net nebo poštou na adrese:

Vitzo LLC
1603 Capitol Avenue
Suite 413A #3131
Cheyenne, WY 82001
Spojené státy

Viddly je určen ke stahování videí, na která se nevztahují autorská práva, nebo pro účely fair use.
Stahování materiálů chráněných autorskými právy neschvalujeme, pokud (a) nejste vlastníkem obsahu, (b) nezískali jste souhlas od vlastníka obsahu nebo (c) neplánujete používat materiály pouze pro účely fair use.

Právní

Pomoc

© Viddly 2024 -

Vyrobeno s ☕ by Vitzo